Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 – 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

Výsledky projektu

predchádzajúca

Ďalšie

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk