Žiacky parlament 

2019/2020

1. zasadnutie ŽP  sa uskutočnilo dňa 27.9.2019.

Po úvodnom predstavení sa všetkých členov, sa pristúpilo k tvorbe programu práce ŽP na celý rok a schvaľovaniu štatútu.

Ďalším bodom bolo skladanie sľubu každého člena.

V záverečnej diskusii neboli podané žiadne pripomienky.

Program  práce Žiackeho parlamentu:

 1. Práva a povinnosti žiakov
 2. Organizácia školského vianočného trhu
 3. Medzinárodný deň ľudských práv
 4. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov za I. polrok
 5. Marec – mesiac knihy
 6. Deň učiteľov
 7. Apríl – mesiac lesov
 8. Príprava akcie Deň detí
 9. Záverečné hodnotenie práce členov ŽP a ostatných žiakov školy

2. zasadnutie sa uskutočnilo 24.10.2019.

Hlavným bodom boli voľby do výboru ŽP s týmto výsledkom:

Výbor ŽP:

Predseda: Viktória Marčišáková

Podpredseda: Ján Kuchčák

Zapisovateľ: Tadeáš Taratuta

Kultúrny referent: Krištof Holotňák

Referent na zverejňovanie informácií (nástenkár): Viktória Vaškebová, Matúš Mydlár, p. uč. A. Jurečková

 

2018/2019

1. zasadnutie ŽP  sa uskutočnilo dňa 21.9.2018.

Členovia ŽP, teda predsedovia tried, sa zoznámili, schválili štatút ŽP, zložili sľub, podali námety na program ŽP a mnoho ďalších podnetov.

Program  práce Žiackeho parlamentu:

 1. Návšteva miestneho cintorína
 2. Organizácia školského vianočného trhu
 3. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
 4. Deň učiteľov
 5. Noc v škole
 6.  Príprava akcie Deň detí
 7. Jún – mesiac poľovníctva
 8. Záverečné hodnotenie práce ŽP a žiakov celej školy

 

2. zasadnutie sa uskutočnilo 5.10.2018.

Hlavným bodom boli voľby do výboru ŽP s týmto výsledkom:

Výbor ŽP:

Predseda: Laura Holotňáková

Podpredseda: Patrik Suchý

Zapisovateľ: Viktória Marčišáková

Kultúrny referent: Dominik Kurta

Referent na zverejňovanie informácií (nástenkár): Miriam Podvojská

 

2017/2018

Žiacky parlament v školskom roku 2017/2018 začal plniť svoju funkciu 29.09 2017. Na tomto prvom stretnutí sa noví členovia oboznámili so štatútom ŽP a všetci zložili sľub: ,,Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy ktorú zastupujem aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole. Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen žiackeho parlamentu budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí žiackeho parlamentu . Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.´´

Na druhom stretnutí ŽP dňa 12.10 2017 boli zvolení členovia výboru ŽP:

Predseda: Tímea Bosáková

Podpredseda: Karol Kučera

Zapisovateľ: Daniela Albertová

Kultúrny referent: Artúr Kučera

Referent na zverejňovanie informácií (nástenkár): Ivana Süčová

Program práce žiackeho parlamentu:

1. Práva a povinnosti žiakov

2. Návšteva miestneho cintorína

3.Organizácia školského vianočného trhu

4. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov

5. Deň učiteľov

6. Príprava akcie Deň detí

7. Jún- mesiac poľovníctva

8. Záverečné hodnotenie práce ŽP a aktivít žiakov celej školy