ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU

Preambula

My, žiaci ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

V zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, vychádzajúc z prirodzeného práva žiakov na kvalitné vzdelávanie, rešpektujúc právo učiteľov mať žiakov s dobrými ľudskými vlastnosťami, usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami žiakmi a pedagógmi, o rozvoj duchovnej kultúry, o zveľadenie životného prostredia, o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, teda my žiaci ZŠ s MŠ Spišský Hrhov uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tomto štatúte:

Úvodné ustanovenie

 1. Žiacky parlament tvorí  medzičlánok  medzi  žiakmi  a  učiteľmi. Poslaním žiackeho parlamentu je navrhovanie riešenia edukačných problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, v mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.
 2. Prostredníctvom žiackeho parlamentu vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života, aby dokázali vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.
 3. Cieľom zriadenia žiackeho parlamentu je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať nielen svoje názory ale i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole, a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

Článok 1

Žiacky parlament

 1. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľa školy.
 2. Žiacky parlament vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
 3. Poslaním žiackeho parlamentu je navrhovanie riešenia edukačných problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, v mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.
 4. Žiacky parlament spolupracuje s vedením školy, pedagógmi a so žiakmi.

Článok 2

Sľub člena žiackeho parlamentu

„Sľub člena žiackeho parlamentu „Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole. Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen  žiackeho parlamentu budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí  žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

Článok 3

Organizácia žiackeho parlamentu

 1. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci ZŠ s MŠ Spišský Hrhov – predsedovia a podpredsedovia  tried, ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy.
 2. Predseda triedy, člen žiackeho parlamentu je volený vždy na jeden školský rok. Člena žiackeho parlamentu si volia žiaci 1. – 9. ročníka, pričom žiaci štvrtého ročníka sú pozorovateľmi.
 3. V prípade nespokojnosti s činnosťou člena žiackeho parlamentu má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového predsedu, zástupcu.
 4. Ak sa predseda triedy nezúčastní troch zasadnutí žiackeho parlamentu, ostatní členovia žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať.
 5. Sídlom žiackeho parlamentu je Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov, Komenského 2.
 6. Žiacky parlament pracuje pod vedením učiteľov, vymenovaných do tejto funkcie riaditeľom školy.
 7. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
 8. Parlament zasadá 1x do mesiaca.
 9. Miestom stretávania bude určené po dohode s koordinátormi žiackeho parlamentu
 10. Žiackemu parlamentu je pridelená nástenka, ktorú budú mať na starosti dvaja zvolení nástenkári. Nástenka je umiestnená na hlavnej chodbe školy a  informuje o činnosti ŽP celú školskú komunitu.
 11. Na hlavnej chodbe je umiestnená Schránka dôvery, kde majú žiaci možnosť vkladať otázky, ktoré by im mohli pomôcť vyriešiť spolužiaci pomocou žiackeho parlamentu, alebo riaditeľstvo školy.
 12. Žiacky parlament má možnosť využívať webovú stránku školy (prepojenie na vlastnú stránku, ktorú pravidelne obnovuje spolu s povereným pedagógom).

Článok 4

Zasadnutia žiackeho parlamentu

 1. Program rokovania žiackeho parlamentu zostavuje predseda žiackeho parlamentu spolu s koordinátorom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu prostredníctvom nástenky a webovej stránky.
 2. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí,  program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen žiackeho parlamentu v spolupráci s koordinátorom žiackeho parlamentu. Každá zápisnica bude prednesená a odovzdaná riaditeľovi školy.
 3. Členovia žiackeho parlamentu čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor na dohodnutom mieste podľa pokynov koordinátora .
 4. Činnosť žiackeho parlamentu  sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný riaditeľom školy a schválený členmi žiackeho parlamentu na 1. stretnutí žiackeho parlamentu.
 5. Zmena štatútu, resp. jeho doplnenie je možné vykonať na základe dohody s koordinátormi žiackeho parlamentu, po predložení riaditeľovi školy a schválení nadpolovičnou väčšinou členov žiackeho parlamentu.

Článok 5

Úlohy člena  žiackeho parlamentu

 1. Člen žiackeho parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
 2. Na každé zasadnutia si člen žiackeho parlamentu nosí zápisník, do ktorého si robí potrebné záznamy a otázky, pripomienky spolužiakov, ktoré je potrebné na zasadnutí žiackeho parlamentu prerokovať, prediskutovať.
 3. Zánik členstva v žiackom parlamente:
  1. vystúpením člen
  2. vylúčením člena z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku
  3. zánikom žiackeho parlamentu.
 4. Člen  žiackeho parlamentu sleduje nástenku a webovú stránku parlamentu.
 5. Člen sa aktívne zapája do činností a aktivít žiackeho parlamentu.
 6. Člen navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu.

Článok 6

Vlastnosti člena žiackeho parlamentu

Člen žiackeho parlamentu mal by:

 1. disponovať dôverou väčšiny spolužiakov v triede a zároveň by mali spolužiaci rešpektovať jeho prácu v žiackom parlamente,
 2. mať čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom, pedagógom a vedeniu školy,
 3. mať organizačné schopnosti,
 4. vedieť zrozumiteľne a pohotovo vyjadrovať,
 5. vedieť rozhodnúť pri riešení problémov a dokázať obhájiť si  vlastné  názory,
 6. byť schopný argumentácie a vedenia dialógu, rešpektovať rozhodnutie väčšiny.

Článok 7

Pôsobnosť žiackeho  parlamentu

 1. právo rámcovo sa oboznamovať s rozpočtom školy a s jej hospodárením
 2. právo podávať návrhy na istú časť rozpočtu školy, rozpočtu Združenia rodičov a priateľov školy, alebo na ich zmeny
 3. právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy
 4. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy
 5. právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok
 6. dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní
 7. povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach
 8. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod. )
 9. podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou
 10. podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie
 11. organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach

Článok 8

Práva a povinnosti žiackeho parlamentu

 1. Členovia žiackeho parlamentu sú volení na dobu jedného školského roku.
 2. Členovia žiackeho parlamentu si na 2. stretnutí volia
 • predsedu
 • podpredsedu
 • zapisovateľa
 • kultúrneho referenta
 • referent pre zverejňovanie informácií – nástenkár
 1. Títo volení členovia žiackeho parlamentu tvoria výbor žiackeho parlamentu.
 2. Voľby prebiehajú verejne, priamym hlasovaním, v kmeňovej triede počas triednickej hodiny.
 1. Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie pripomienok, ktoré získali členovia žiackeho parlamentu na triednických hodinách:
 • vzdelávacie výsledky
 • správanie žiakov
 • dochádzka
 • mimoškolské aktivity, súťaže
 • hodnotenie výzdoby a čistoty tried
 • udržiavanie okolia školy, starostlivosť o bylinky
 • iné návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality a klímy školy
 • hodnotenie práce a plnenie plánu žiackeho parlamentu, ktorí si členovia schválil na svojom zasadnutí.

Člen žiackeho parlamentu má právo:

 1. slobodne prehovoriť na zasadnutí žiackeho parlamentu,
 2. hlasovať na zasadnutí žiackeho parlamentu,
 3. byť volený do funkcií v žiackom parlamente,
 4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou žiackeho parlamentu.

Člen žiackeho parlamentu je povinný:

 1. zúčastňovať sa zasadnutí,
 2. aktívne sa podieľať na činnosti žiackeho parlamentu,
 3. riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený.

Článok 9

Predseda žiackeho parlamentu

 1. Zasadnutie žiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje v spolupráci s koordinátorom žiackeho parlamentu program zasadnutia.
 2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.
 3. Mimoriadne zasadnutie žiackeho parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov žiackeho parlamentu.
 4. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s koordinátorom riaditeľovi školy.
 5. Informácie získané počas zasadnutia s riaditeľom školy oznámi na ďalšom zasadnutí všetkým členom žiackeho parlamentu.
 6. Predseda žiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje.
 7. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom rozdeľuje úlohy súvisiace s konkrétnymi aktivitami jednotlivým členom žiackeho parlamentu.
 8. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom riadi aj jednotlivé príspevky určené na nástenku a na webovú stránku školy.
 9. Vedie členov žiackeho parlamentu k zodpovednému plneniu úloh a k aktivite.

Článok 10

Podpredseda žiackeho parlamentu

 1. Pomáha predsedovi žiackeho parlamentu s prípravou zasadnutí, tvorbou programu a s ďalšími aktivitami podľa požiadaviek koordinátora žiackeho parlamentu.
 2. V prípade neprítomnosti predsedu  parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.
 3. Pripravuje príhovory na zhodnotenie činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie členov žiackeho parlamentu do plnenia svojej funkcie.
 4. Pomáha s vytváraním webovej stránky žiackeho parlamentu.

Článok 11

Zapisovateľ žiackeho parlamentu

 1. Zapisovateľ pripravuje v spolupráci s koordinátorom : prezenčné listiny, eviduje dochádzku členov na zasadnutiach.
 2. V spolupráci s koordinátorom žiackeho parlamentu vypracuje zápisnicu v zmysle bodov programu, ktorý mu predkladá predseda.
 3. Vypracovanú zápisnicu predkladá na podpis predsedovi a koordinátorovi žiackeho parlamentu na overenie a zápisnicu archivuje.
 4. Zápisnicu v elektronickej podobe posiela riaditeľovi školy.

Článok 12

Kultúrny referent žiackeho parlamentu

 1. Kultúrny referent žiackeho parlamentu spolupracuje s metodické orgánmi školy a zabezpečuje spoluprácu žiackeho parlamentu pri realizácii aktivít a podujatí v kompetencii týchto metodických orgánov.
 2. Zabezpečuje informačný materiál o rekreačných, kultúrnych, zábavných, športových a iných podujatiach školy na nástenku žiackeho parlamentu.
 3. Pripravuje podklady akcií školy za účelom zverejnenia na webovej stránke školy.

Článok 13

Referent na zverejňovanie informácií (nástenkár)

 1. Referent na zverejňovanie informácií prostredníctvom nástenky (nástenkár žiackeho parlamentu) má na starosti obnovovanie nástenky umiestnenej na  školskej chodbe.
 2. Pravidelne sa stará o vzhľad nástenky a o aktualizáciu jej obsahu na základe informácií a materiálov, ktoré si zabezpečuje od členov žiackeho parlamentu.
 3. Nástenkár úzko spolupracuje s predsedom parlamentu a koordinátorom .

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút žiackeho parlamentu je povinný rešpektovať každý člen žiackeho parlamentu.
 2. Štatút žiackeho parlamentu sa môže meniť a dopĺňať v zmysle bodu 5, Čl. 4 a na základe uznesenia žiackeho parlamentu formou dodatku.
 3. Tento Štatút žiackeho parlamentu bol schválený na zasadnutí žiacke parlamentu dňa 27.9.2022 a týmto vstupuje do platnosti.

Členovia žiackeho parlamentu:

I.A Hana Demočková

I.B Boris Hronček

II.A Lucia Suchá

III.A Ema Kuperová

III.B Dorota Dzurňáková

IV.A Zara Suchá

V.A Šimon Kandra

V.B Frederik Soľak

VI.A Marek Adam Toporcer

VII.A Radoslav Šandor

VIII.A Tadeáš Taratuta

VIII.B Dávid Butvin

IX.A Peter Kavulič

Program  práce Žiackeho parlamentu:

 1. Práva a povinnosti žiakov
 2. Október – mesiac úcty k starším
 3. Návšteva miestneho cintorína
 4. Organizácia školského vianočného trhu a výpomoc pri vianočnej akadémii
 5. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov za I. polrok
 6. Marec – mesiac knihy
 7. Deň učiteľov
 8. Apríl – mesiac lesov, Deň Zeme
 9. Jún – mesiac poľovníctva
 10. Záverečné hodnotenie práce členov ŽP a ostatných žiakov školy

Schválil:

Dňa:  27.9.2022                                               Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy