ENVIROMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ZŠ s MŠ, Komenského 2, Spišský Hrhov
Zvolená prioritná téma: ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY Pre certifikačné obdobie: 2013/2014, 2014/2015
EAP bol konzultovaný: EAP písomne schválil:
CIEĽ AKTIVITY Zodpovedná osoba/Termín

Zodpovedná osoba

Indikátor – ukazovateľ úspechu Monitoring/ Postupujeme podľa plánu
Č.1 – Exkurzie  
Viesť žiakov k pozitívnemu prístupu k prírode so zdôraznením jej nevyhnutnej ochrany prostredníctvom zážitkového učenia. Aktivita č. 1: Sivá Brada

Poznávanie živej a neživej prírody národnej prírodnej rezervácie – Sivá Brada, Pažica

T: máj 2014

Z: D.Hanulová – pedagóg

 

počet zapojených žiakov: 12ž. – VIII.A.roč.

správa na webe www.skolahrhov.sk

 
Aktivita č. 2: Európsky deň vtákov – Sokoliareň Spišské Podhradie

Poznanie dravých vtákov a význam ochrany voľne žijúcich dravcov.  

T: 24.10.2013

Z: D.Hanulová – pedagóg

 

počet zapojených žiakov: 20ž. – VI.A.roč.

správa na webe www.skolahrhov.sk

 
Aktivita č. 3: Záhrada, ktorá učí – Zaježová

-slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov

T: 18.,19.,20.11. 2013

Z: M.Ondrušová – pedagóg

V.Tarovská, T.Oravcová – žiaci

počet zapojených žiakov: 100ž.

správa na webe www.skolahrhov.sk

realizácia ukážky – zelenej strechy

 
Aktivita č. 4: Záhrada, ktorá učí Chaloupky

-slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov

T: Apríl – máj 2014

Z: M.Ondrušová – pedagóg

V.Tarovská, T.Oravcová – žiaci

počet zapojených žiakov: 100ž.

správa na webe

http://www.zivica.sk/1/sk/zahrada-ktora-uci/pilotne-zahrady

www.skolahrhov.sk

 
Č.2 – STAROSTLIVOSŤ O ŽP  
Viesť žiakov k estetickému cíteniu a tvorbe príjemného prostredia, rozvíjať manuálne zručnosti, zvýšiť množstvo zelene v areáli školy o 10 %

 

Aktivita č. 1: Čistenie a úprava okolia školy:

– Ekoučebne: Kruhy poznania

– Bylinkového  políčka

T: IX.2013

Z: M.Grigerová, M.Antolová,

M. Ondrušová – pedagógovia P.Wagner – školník

A.Pištová, V. Pišta – rodičia

– počet zapojených žiakov: 200

– počet zapojených pedagógov: 19

– zapojená verejnosť: 4

-Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 
Aktivita č. 2: Starostlivosť o zeleň v interiéri  školy a zazelenenie priestorov  ZŠ a MŠ T: 2013/2014

Z: ekohliadka č.1 – T.Oravcová, V.Tarovská, M.Dluhošová -žiaci

P.Hasajová –mš, pedagóg

M.Grigerová, M.Ondrušová, D.Hanulová, M.Antolová – pedagógovia

počet zapojených žiakov: 28

počet zapojených pedagógov: 4

počet vysadených izbových rastlín: 40ks

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 
Aktivita č. 3: Rozšírenie Ekoučebne: Kruhy poznania T: 2014/2015

Z: J. Salanci – záhradný architekt

počet vysadených rastlín: 100ks

zapojená verejnosť: 5

počet zapojených žiakov: 20

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 
Aktivita č. 4: Výsadba nových druhov liečivých bylín a ovocných stromov v areáli ZŠ a MŠ T: apríl – jún 2014

Z: M. Ondrušová,D.Hanulová – pedagógovia

J.Dzurňák, P.Wagner – školník

P.Hasajová –mš, pedagóg

počet vysadených liečiviek: 10ks

počet vysadených ovocných stromov: 5ks

počet zapojených žiakov: 70

počet zapojených pedag.: 3

počet nepedag. prac.: 2

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 
Aktivita č. 5: Založenie skalky v areáli školy 40m2  T: marec- máj 2014

Z: M.Schneiderová – pedagóg

počet vysadených skalničiek: 30ks

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

počet zapojených žiakov: 24 – II.A

 
Aktivita č. 6a: Reorganizácia bylinkového políčka – vyvýšené záhony z prútia 2záhony T: máj 2014 – jún 2015

Z: M.Ondrušová – pedagóg

P.Wagner, J.Dzurňák – śkolník

počet  záhonov: 1

počet zapojených žiakov: 70

počet zapojených pedag.: 2

počet nepedag. prac.: 2

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 
Aktivita č. 6b: Označenie jednotlivých druhov byliniek a informačná tabuľa o využití jednotlivých byliniek T: marec- máj 2014

Z: M.Ondrušová – pedagóg

Počet názvov byliniek – 20ks

Počet tabúľ – 1ks

počet zapojených žiakov: 20

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 
Aktivita č. 7: DEŇ ZEME – údržba školského areálu, nástenka, rozhlasová relácia a čistenie potoka Lodzina. T: apríl 2014

Z:D.Hanulová – pedagóg

počet zapojených žiakov: 220

počet zapojených pedag.: 20

počet nepedag. prac.: 2

zapojená verejnosť: 4

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 
Aktivita č. 8: Rozhlasová relácia o nebezpečenstve požiarov súvisiacich s jarným upratovaním v záhradách T. apríl 2015

Z: D.Hanulová – pedagóg

počet zapojených žiakov: 21

počet zapojených pedag.: 20

 

 

 
  Aktivita č.9 Výroba letákov s témou Požiar – súvisiaci s jarným upratovaním v záhradách T: máj 2015

Z: D.Hanulová – pedagóg

 

počet letákov (A4) : 50ks