Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2023/2024
Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto: a. Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá
Prvý termín
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2023 a v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 4. máj 2023 a v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023.
Druhý termín
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10.
máj 2023.
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.
• Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.),
§ 68 ods. 1.
• Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
Ďalší termín
na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka
okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008
Z. z.). Určuje sa termín 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť
21. júna 2023.
• Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
• Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023
(23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
b. Stredné športové školy
Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných
športových školách koná v dvoch fázach:

Prvá fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 21. marec až 14. apríl 2023 pre
všetky druhy športov.
Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti sa určuje na 2. máj 2023 a v prípade
potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023 (1. termín) alebo 11. máj
2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023
(2. termín).