USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

UPRAVUJE:

 • spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole –      zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania („netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania („talentové odbory“)
 • termín podania prihlášky –  pre všetky odbory vzdelávania rovnaký, prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022
 • druhé kolo prijímacích skúšok na SŠ – po rozhodnutí riaditeľa a prerokovaní v PR (pri nenaplnenom počte uchádzačov) informáciu zverejní do 6.júna 2022 , termín skúšok – 21.júna 2022 (školy s osemročným vzdelávacím programom nerealizujú druhé kolo PS)
 • zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na vykonanie PS –  do 28.februára 2022 (vo všetkých odboroch vzdelávania SŠ)
 • možnosti prijatia bez PS
  • gymnázia so štvorročným, päťročným a osemročným vzdelávacím programom –  ak úspešnosť externého testovania  uchádzača bola najmenej 90% v každom predmete samostatne
  • stredné školy poskytujúce úplné stredné odborné vzdelanie –  ak úspešnosť externého testovania  uchádzača bola najmenej 80% v každom predmete samostatne
 • prijímanie žiakov do OU alebo PS – ustanovenie § 101 ods. 4 školského zákona – na prijímanie žiakov do odborného učilišťa alebo do praktickej školy sa primerane vzťahujú ustanovenia školského zákona o prijímaní žiakov do stredných škôl

MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

Termíny  konania  prijímacích  skúšok  na  gymnáziá,  stredné  odborné  školy,  školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá pre školský rok 2022/2023

 1. termín:
  • odbory  vzdelávania,   v ktorých   sa   nevyžaduje   overenie   špeciálnych schopností, zručností a nadania:

▪        2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022

 • odbory vzdelávania,          v ktorých      sa      vyžaduje      overenie      špeciál. schopností, zručností a nadania:

▪        4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022

 1. termín:
 • odbory  vzdelávania,   v ktorých   sa   nevyžaduje   overenie   špeciálnych schopností, zručností a nadania:

▪        9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, a 10. 5. 2022

 • odbory vzdelávania,          v ktorých      sa      vyžaduje      overenie      špeciál. schopností, zručností a nadania:

▪        11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov,

aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

 • prvá fáza – overenie športového výkonu:
  • od 3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)
 • druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:

o   4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5.

2022 a 6. 5. 2022 (1. termín) alebo

o   11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5.

2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre

školský rok 2022/2023

18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Proces podávania prihlášok v šk. roku 2021/2022:

 • ZZ vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu
  • najviac dva netalentové odbory,
  • najviac dva talentové odbory.

Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

 • hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy
 • termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania
 • prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2022 do 14. apríla 2022
 • prihlášku možno podať
  • elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu
  • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov, s jedným podpisom len ak bolo riaditeľovi doručené predmetné písomné vyhlásenie ZZ)
 • povinné prílohy prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium:
 • správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky – predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov – predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole
 • vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo – predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole
 • potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti – predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou
 • vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania – predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
 • potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní – predkladá len   uchádzač,   ktorý   podáva   prihlášku   na   vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.
 • kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
 • kópie diplomov            alebo    certifikátov,       ktoré     preukazujú        umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha)

Forma podania prihlášky:

 • ZZ podáva prihlášku elektronický:
  • formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému – niektoré údaje budú predvyplnené z informačného systému, ďalšie doplní zákonný zástupca
  • vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do marca 2022 ZŠ na potvrdenie hodnotenia (pripojí povinné prílohy v zoskenovanej podobe a potvrdí podanie prihlášky)
  • riaditeľ ZŠ prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do marca 2022
  • školský informačný  systém  po  potvrdení  prihlášky  riaditeľom  ZŠ a potvrdení podania prihlášky ZZ odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktoré sú uvedené v prihláške v prihláške.
 • ZZ podáva prihlášku v listinnej podobe
  • prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠV V aŠ SR   / od 1. januára 2022
  • riaditeľ ZŠ bezodkladne potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške (ak potvrdenie riaditeľom ZŠ nie je možné, uchádzač alebo ZZ pripoja k prihláške kópie vysvedčení)
  • ZZ vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške
  • ZZ každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške (pri podaní prihlášky poštou  je  určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu)

Prijímacie skúšky

 • riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania
 • ak riaditeľ SŠ zaradil do podmienok PK prijatie uchádzača bez PS na základe výsledkov  externého testovania, uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

 • riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa mája 2022 a v tomto termíne  odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
 • v počte prijatých žiakov, riaditeľ SŠ rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa PS zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ SŠ náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2022
 • zákonný zástupca najneskôr mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie (ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť)
 • zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa SŠ o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.