KONZULTAČNÉ HODINY

pondelok: 12.30 hod. – 13.30 hod.

utorok: 8.00 hod. – 9.00 hod.

piatok: 7.45 hod. – 8.45 hod.

V prípade záujmu podľa dohody.

KONTAKT:

Kariérny poradca: Ing. Marta Ondrušová

e-mail: ondrusovamarta96@gmail.com

 

 

https://www.ucimenadialku.sk

https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

Dôležité informácie

 

245/2008 Z.z.

ZÁKON

z 22. mája 2008

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 134

(1) Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách podľa § 27 ods. 2 písm. b) až f) a v školských zariadeniach podľa § 112 ods. 1 písm. b), § 113 písm.d) prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.

(2) Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.

(3) Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a

odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

(4) Odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytuje poradenské zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti.