Žiadame rodičov, aby rešpektovali pravidla ŠKD:

  1. Ak dieťa nemá písomné oznámenie o zmene vyučovania v ZUŠ bude odchádzať na ZUŠ podľa platného rozvrhu.
  2. Dieťaťu nie je dovolené používať v ŠKD mobilný telefón vrátane inteligentných hodiniek. Dieťa nebude uvoľnené z ŠKD na základe telefonátu.
  3. Dieťa odchádza z ŠKD podľa času zapísanom na zápisnom lístku ŠKD. Odchod dieťaťa mimo určeného času je možný len na základe písomného oznámenia rodiča na samostatnom lístku (nie v slovníčku). (Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD)
  4. O zmenu času odchodu dieťaťa z ŠKD musí rodič požiadať písomne riaditeľa školy. (Zmena_času odchodu dieťaťa z ŠKD)
  5. Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa odhlasuje dieťa zo školského klubu formou žiadosti najneskôr 5 dni pred začiatkom nového mesiaca. (Odhlásenie dieťaťa zo školského klubu)