Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Pedagogická práca v školskom klube detí má svoje špecifiká – deťom zabezpečuje odpočinkovú činnosť, rekreačnú, relaxačnú činnosť vrátane TOV a prípravu na vyučovanie, ktorá prebieha hravou a zábavnou formou.

Činnosť v školskom klube detí rozvíja dôležité zručnosti dieťaťa pre život v spoločnosti a prostredníctvom aktivít výchovy mimo vyučovania ho obohacuje o potrebné  vedomosti a zručnosti.