Oznamy ŠJ

  • Tel. č.: ŠJ – 0903 135 754, MŠ – 053 4592 205, 0902 553 359

OZNAM:

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti,

ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré
navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne
požiada o poskytnutie dotácie na stravu.
Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať rodičom, ktorí o ňu požiadajú.
V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:
– za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ,
pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej
jedálni,
– dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení
školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára–
špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné
stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že
o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým,
že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu
v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).
Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie
dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom
tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania, odovzdať triednej
učiteľke a to najneskôr v termíne do 3.4.2023,v MŠ pani Mgr. Hasajovej V prípade, že sa Vaše dieťa
v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu
stravníkov, rodič odovzdá zápisný lístok vedúcej jedálne a vybaví všetky náležitosti ako je zakúpenie čipu,
preberie heslo.
V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na
dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu
na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.
Je potrebné uhradiť kauciu vo výške 30 € do termínu 25.04.2023, ktorá bude čerpaná v prípade
neodhlásenia zo stravy, neúčasti na vyučovaní.
Číslo účtu: SK87 1111 0000 0011 2445 6012
VS: 0423
Správa pre adresáta: uviesť meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktoré dieťa navštevuje.

Žiadosť

Zápisný lístok

OZNAM

Oznamujem rodičom, že od 01.01.2023 sa mení výška stravného pre všetky kategórie stravníkov.

Vzhľadom na zmenu výšky poplatkov od 01.01.2023, v decembri nebudú vystavené poštové poukážky na január 2023.

V mesiaci január zákonný zákonný zástupca uhrádza spolu január a február 2023.

Finančné pásmo A
JEDLÁ DENNÝ POPLATOK HN – hmotná núdza
DOTÁCIA Doplatok zák. zástupcu
Deti MŠ Desiata 0,50 €
Obed 1,20 € 2,10 € 1,30 € 0,80 €
Olovrant 0,40 €
Žiaci ZŠ I.stupeň Obed 1,50 € 1,50 € 1,30 € 0,20 €
Žiaci ZŠ II.stupeň Obed 1,70 € 1,70 € 1,30 € 0,40 €
Finančné pásmo B
Zamestnanci, cudzí stravníci Obed 2,20 €

V Sp. Hrhove: 05.12.2022

vedúca ŠJ

  • žení rodičia

K dnešnému dňu t.j. 24.09.2020 máte možnosť odhlasovať Vaše dieťa zo stravy, ktoré navštevuje MŠ a ZŠ cez mobilnú aplikáciu JEDÁLEŇ, ktorú je potrebné si stiahnuť do telefónu. V aplikácií je potrebné zadať Vaše prihlasovacie údaje a názov školy. Ďalšou možnosťou je v aplikácií prihlásiť viac detí nie len jedno pridaním +. S použitím + a – sa viete medzi deťmi prepínať. Deti ktoré navštevujú MŠ je potrebné cez aplikáciu odhlásiť aj z desiaty a olovrantu posúvaním jedálneho lístka do boku.

Poznámka: po vyhlásení zo stravy sa Vám v pravom hornom rohu zobrazí červením Nepotvrdené. Po automatickom aktualizovaní jedálneho lístka v systéme sa Vám zeleným zobrazí Potvrdené. Tým pádom je Vaše dieťa vyhlásené.

V prípade nejasností nás kontaktujte nás na tel. čísle: 0944 137 759.

 

  • Váž. rodičia, žiakov, ktorí sa stravujú v ŠJ, odhlasujte cez prehliadač Mozilla.

Prosíme zákonných zástupcov, ktorí majú záujem o stravovanie svojich detí v školskej jedálni v školskom roku 2020/2021, aby najneskôr do 10.7.2020 odovzdali zápisný lístok na stravovanie vedúcej školskej jedálne. Podmienky stravovania ostávajú zatiaľ bez zmeny, čipy sú platné aj v nasledujúcom školskom roku.

 

  • Cudzím stravníkom a žiakom s dištančným vyučovaním, ktorí sa prihlásili na stravu podľa pokynov,  sa bude strava vydávať cez výdajové okienko v kuchyni v jednorázových obaloch v čase od 10.30 hod. do 11.00 hod..
  • Minister  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13.5.2020 obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13.5.2020.

Podľa nariadenia Ministerstva školstva SR nárok na stravu majú aj:

  1. žiaci druhého stupňa, ktorým sa vyučovací proces  od 1.6.2020 nezačína 
  2. žiaci prvého stupňa, ktorí sa aj po 1.6.2020 budú vzdelávať dištančne( z domova)
  3. deti MŠ, len predškoláci a deti v MŠ v HN, ktorí nebudú navštevovať  MŠ od 1.6.2020. 

V prípade záujmu o distribúciu  teplého  jedla  od 1. 6. 2020 aj žiakom prvého  a druhého stupňa vzdelávajúcim sa dištančne (z domova), predškoláci  v MŠ, HN MŠ  platia nasledujúce pravidlá:

1. Zákonný zástupca je povinný dieťa/žiaka  záväzne prihlásiť na stravu podľa uvedeného rozpisu na tel. číslo 0903135754 :

 

Týždeň Termín nahlásenia
1.6.-5.6.2020  do 28.5.2020  13:00 hod.
8.6.-12.6.2020  do 4.6.2020    13:00 hod.
15.6.-19.6.2020 do 11.6.2020   13:00 hod.
22.6. -30.6.2020 do  18.6.2020  13:00 hod.

2. Stravu bude preberať zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka osobne.

3. Na odber stravy bude presne vyčlenený časový úsek.

4. V prípade, že zákonný zástupca nahlásené jedlo neodoberie, náklady na prípravu znáša  zákonný zástupca žiaka.

Rodičia, ktorí prejavia záujem o odber teplého jedla budú informovaní  o podrobnostiach  týkajúcich sa času odberu, priestoru, spôsobu distribúcie, hygienických  podmienkach  odberu 29.5.2020