Oznamy ŠJ

  • Tel. č.: ŠJ – 0903 135 754, MŠ – 053 4592 205, 0902 553 359

OZNAM

Oznamujem rodičom, že od 01.01.2023 sa mení výška stravného pre všetky kategórie stravníkov.

Vzhľadom na zmenu výšky poplatkov od 01.01.2023, v decembri nebudú vystavené poštové poukážky na január 2023.

V mesiaci január zákonný zákonný zástupca uhrádza spolu január a február 2023.

Finančné pásmo A
JEDLÁ DENNÝ POPLATOK HN – hmotná núdza
DOTÁCIA Doplatok zák. zástupcu
Deti MŠ Desiata 0,50 €
Obed 1,20 € 2,10 € 1,30 € 0,80 €
Olovrant 0,40 €
Žiaci ZŠ I.stupeň Obed 1,50 € 1,50 € 1,30 € 0,20 €
Žiaci ZŠ II.stupeň Obed 1,70 € 1,70 € 1,30 € 0,40 €
Finančné pásmo B
Zamestnanci, cudzí stravníci Obed 2,20 €

V Sp. Hrhove: 05.12.2022

vedúca ŠJ

  • žení rodičia

K dnešnému dňu t.j. 24.09.2020 máte možnosť odhlasovať Vaše dieťa zo stravy, ktoré navštevuje MŠ a ZŠ cez mobilnú aplikáciu JEDÁLEŇ, ktorú je potrebné si stiahnuť do telefónu. V aplikácií je potrebné zadať Vaše prihlasovacie údaje a názov školy. Ďalšou možnosťou je v aplikácií prihlásiť viac detí nie len jedno pridaním +. S použitím + a – sa viete medzi deťmi prepínať. Deti ktoré navštevujú MŠ je potrebné cez aplikáciu odhlásiť aj z desiaty a olovrantu posúvaním jedálneho lístka do boku.

Poznámka: po vyhlásení zo stravy sa Vám v pravom hornom rohu zobrazí červením Nepotvrdené. Po automatickom aktualizovaní jedálneho lístka v systéme sa Vám zeleným zobrazí Potvrdené. Tým pádom je Vaše dieťa vyhlásené.

V prípade nejasností nás kontaktujte nás na tel. čísle: 0944 137 759.

 

  • Váž. rodičia, žiakov, ktorí sa stravujú v ŠJ, odhlasujte cez prehliadač Mozilla.

Prosíme zákonných zástupcov, ktorí majú záujem o stravovanie svojich detí v školskej jedálni v školskom roku 2020/2021, aby najneskôr do 10.7.2020 odovzdali zápisný lístok na stravovanie vedúcej školskej jedálne. Podmienky stravovania ostávajú zatiaľ bez zmeny, čipy sú platné aj v nasledujúcom školskom roku.

 

  • Cudzím stravníkom a žiakom s dištančným vyučovaním, ktorí sa prihlásili na stravu podľa pokynov,  sa bude strava vydávať cez výdajové okienko v kuchyni v jednorázových obaloch v čase od 10.30 hod. do 11.00 hod..
  • Minister  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13.5.2020 obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13.5.2020.

Podľa nariadenia Ministerstva školstva SR nárok na stravu majú aj:

  1. žiaci druhého stupňa, ktorým sa vyučovací proces  od 1.6.2020 nezačína 
  2. žiaci prvého stupňa, ktorí sa aj po 1.6.2020 budú vzdelávať dištančne( z domova)
  3. deti MŠ, len predškoláci a deti v MŠ v HN, ktorí nebudú navštevovať  MŠ od 1.6.2020. 

V prípade záujmu o distribúciu  teplého  jedla  od 1. 6. 2020 aj žiakom prvého  a druhého stupňa vzdelávajúcim sa dištančne (z domova), predškoláci  v MŠ, HN MŠ  platia nasledujúce pravidlá:

1. Zákonný zástupca je povinný dieťa/žiaka  záväzne prihlásiť na stravu podľa uvedeného rozpisu na tel. číslo 0903135754 :

 

Týždeň Termín nahlásenia
1.6.-5.6.2020  do 28.5.2020  13:00 hod.
8.6.-12.6.2020  do 4.6.2020    13:00 hod.
15.6.-19.6.2020 do 11.6.2020   13:00 hod.
22.6. -30.6.2020 do  18.6.2020  13:00 hod.

2. Stravu bude preberať zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka osobne.

3. Na odber stravy bude presne vyčlenený časový úsek.

4. V prípade, že zákonný zástupca nahlásené jedlo neodoberie, náklady na prípravu znáša  zákonný zástupca žiaka.

Rodičia, ktorí prejavia záujem o odber teplého jedla budú informovaní  o podrobnostiach  týkajúcich sa času odberu, priestoru, spôsobu distribúcie, hygienických  podmienkach  odberu 29.5.2020