Prvá pomoc v praxi

Vedeli by ste pomôcť človeku v ohrození života? Teoretické poznatky o poskytovaní
prvej pomoci si už od prvého ročníka osvojujú žiaci na hodinách prvouky a prírodovedy, no
dôležité je aj vedieť ich uplatniť v živote. Aby sme to zvládli, oslovili sme rodičov našej
žiačky Livky, ktorí pracujú v zdravotníctve. 12. júna do našej školy pozvali aj svojich kolegov
a ukázali žiakom prvého stupňa prvú pomoc v praxi.
Žiaci si najprv zopakovali a prehĺbili svoje vedomosti o tejto téme a následne si pod
odborným vedením prítomných záchranárov a zdravotníkov vyskúšali rôzne obväzové
techniky, prenos zraneného, kardiopulmonálnu resuscitáciu, Heimlichov manéver, no
i vyberanie kliešťov a triesok. Oboznámili sa tiež s obsahom záchranárskeho kufríka
a postupom pri zisťovaní vitálnych funkcií.
Za ich ochotu, trpezlivosť, čas, cenné informácie a možnosť lepšie sa pripraviť na
nečakané situácie v živote všetkým zdravotníkom, osobitne manželom Kubíkovcom, veľmi
pekne ĎAKUJEME.

Mgr. Mária Schneiderová

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk