Pokyny pre zákonných zástupcov vydané riaditeľom Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov pre školský rok 2020/2021.

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky..
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy vylúčené.
 • Priestory školy budú pre žiakov otvorené denne od 7:00 hod. Prosíme, aby deti chodili priebežne, nezhromažďovali sa, dodržiavali odstup, mali rúška a dezinfikovali si ruky podľa pokynov učiteľov a dozoru.
 • Zákonný zástupca nevstupuje do areálu školy, odprevadí svoje dieťa len k vstupu do areálu školy. Povolený vstup má len 1 rodič žiaka prvého ročníka, môže mu asistovať pri prezutí za predpokladu, že v šatni nebude viac rodičov, musí mať rúško a pri vstupe si vydezinfikovať ruky.
 • Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, nebudú v termíne do 20. septembra počas obedňajšej prestávky uvoľňovaní na obed domov, alebo na nákup do obchodu. Prosím, aby rodičia zabezpečili dostatočnú desiatu pre svoje dieťa.
 • Odporúča sa rodičom preštudovať manuál vydaný Ministerstvom školstva.

Tieto pokyny platia až do odvolania, v následnosti na pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
 • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
 • 053 / 4592 216
 • skola@skolahrhov.sk