Oznam školskej jedálne

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti,

ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré
navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne
požiada o poskytnutie dotácie na stravu.
Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať rodičom, ktorí o ňu požiadajú.
V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:
– za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ,
pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej
jedálni,
– dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení
školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára–
špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné
stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že
o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým,
že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu
v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).
Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie
dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom
tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania, odovzdať triednej
učiteľke a to najneskôr v termíne do 3.4.2023,v MŠ pani Mgr. Hasajovej V prípade, že sa Vaše dieťa
v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu
stravníkov, rodič odovzdá zápisný lístok vedúcej jedálne a vybaví všetky náležitosti ako je zakúpenie čipu,
preberie heslo.
V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na
dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu
na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.
Je potrebné uhradiť kauciu vo výške 30 € do termínu 25.04.2023, ktorá bude čerpaná v prípade
neodhlásenia zo stravy, neúčasti na vyučovaní.
Číslo účtu: SK87 1111 0000 0011 2445 6012
VS: 0423
Správa pre adresáta: uviesť meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktoré dieťa navštevuje.

Žiadosť

Zápisný lístok

 

ved. ŠJ J. Marčuková

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk