OZNAM ŠJ – oznamy týkajúce sa ŠJ budú umiestňované do záložky ŠJ – vpravo hore

  • Cudzím stravníkom a žiakom s dištančným vyučovaním, ktorí sa prihlásili na stravu podľa pokynov,  sa bude strava vydávať cez výdajové okienko v kuchyni v jednorázových obaloch v čase od 10.30 hod. do 11.00 hod..
  • Minister  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13.5.2020 obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13.5.2020.

Podľa nariadenia Ministerstva školstva SR nárok na stravu majú aj:

  1. žiaci druhého stupňa, ktorým sa vyučovací proces  od 1.6.2020 nezačína 
  2. žiaci prvého stupňa, ktorí sa aj po 1.6.2020 budú vzdelávať dištančne( z domova)
  3. deti MŠ, len predškoláci a deti v MŠ v HN, ktorí nebudú navštevovať  MŠ od 1.6.2020. 

V prípade záujmu o distribúciu  teplého  jedla  od 1. 6. 2020 aj žiakom prvého  a druhého stupňa vzdelávajúcim sa dištančne (z domova), predškoláci  v MŠ, HN MŠ  platia nasledujúce pravidlá:

1. Zákonný zástupca je povinný dieťa/žiaka  záväzne prihlásiť na stravu podľa uvedeného rozpisu na tel. číslo 0903135754 :

 

Týždeň Termín nahlásenia
1.6.-5.6.2020  do 28.5.2020  13:00 hod.
8.6.-12.6.2020  do 4.6.2020    13:00 hod.
15.6.-19.6.2020 do 11.6.2020   13:00 hod.
22.6. -30.6.2020 do  18.6.2020  13:00 hod.

2. Stravu bude preberať zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka osobne.

3. Na odber stravy bude presne vyčlenený časový úsek.

4. V prípade, že zákonný zástupca nahlásené jedlo neodoberie, náklady na prípravu znáša  zákonný zástupca žiaka.

Rodičia, ktorí prejavia záujem o odber teplého jedla budú informovaní  o podrobnostiach  týkajúcich sa času odberu, priestoru, spôsobu distribúcie, hygienických  podmienkach  odberu 29.5.2020

predchádzajúca

Ďalšie

Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk