O škole

Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove je štátna vidiecka plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou a vyučovacím jazykom slovenským. Škola má 9 ročníkov a v súlade s medzinárodnou normou pre klasifikáciu vzdelávania ISCED poskytuje základné vzdelávanie (ISCED 1-2) pre  približne 270 žiakov a predprimárne vzdelávanie (ISCED 0) pre asi 60 žiakov v materskej škole v každom školskom roku. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 20 plne kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov.

Škola v Spišskom Hrhove získala reputáciu modernej, demokratickej a rýchlo sa rozvíjajúcej inštitúcie rodinného typu, kde vzťah škola – žiak – rodič je elementárnym prvkom v procese riadenia a komunikácie. Vedenie školy a pedagogický zbor v maximálnej miere rešpektuje individualitu žiakov, ich sociálny pôvod a prostredie, z ktorého pochádzajú. Rodičia vnímajú proces vzdelávania na škole pozitívne, priamo sa zapájajú do školských a mimoškolských aktivít, komunikujú s vedením školy a svojimi podnetmi a spoluprácou skvalitňujú výchovno-vzdelávací proces. Kvalitne vypracovaný školský vzdelávací program s prvkami inklúzie zabezpečuje vyvážený osobnostný rozvoj žiakov.

Škola medzi svoje priority radí výučbu cudzích jazykov, počítačovú gramotnosť, upevňovanie sociálneho a environmentálneho povedomia žiakov, rešpektovanie regionálnych a folklórnych tradícií, športu, zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti a širokej škále rôznych aktivít, ktoré nie sú  bežne dostupné na školách rovnakého typu v regióne. Veľký dôraz prikladá dôkladnej príprave žiakov na štúdium na stredných školách. Dokazujú to aj výborné výsledky, ktoré žiaci dosiahli na Monitore 9 v rámci okresu počas posledných školských rokov. Dôkazom atraktivity a popularity školy je aj jej nebývalá medializácia doma i v zahraničí, keď za posledné dva roky vyšlo asi 30 príspevkov v printových médiách a 20 televíznych príspevkov v hlavnom spravodajstve slovenských a zahraničných televízií.

Štúdium cudzích jazykov na škole okrem kvalifikovaných vyučujúcich obohatili aj dvaja lektori z USA a lektor z Veľkej Británie, ktorí v priebehu dvoch školských rokov skvalitňovali žiakom hodiny a krúžky anglického jazyka, realizovali množstvo aktivít, prostredníctvom ktorých si žiaci prehĺbili jazykové vedomosti a poznatky reálií krajín, kde je úradným jazykom angličtina. Lektori poskytovali vzdelávanie aj rodičom našich žiakov v popoludňajších a večerných kurzoch rôznych úrovní. Prostredníctvom výzvy projektu Commenius bol škole schválený lektor na výučbu nemeckého jazyka. Okrem týchto cudzích jazykov sa žiaci prvého stupňa učia taliančinu. Škola disponuje modernou jazykovou učebňou vybavenou auditívnou technikou pre moderný systém výučby jazykov.

Po rokoch škola disponuje vlastnou modernou knižnicou postavenou na chodbe, kde žiaci cez jej presklené steny vidia všetky tituly ponúkanej literatúry. Riaditeľ školy prostredníctvom vlastnej aktivity nazvanej „neskúšanka“, kde žiaci cez prestávky v riaditeľni vyrozprávajú obsah prečítanej knihy s možnosťou malej odmeny, priamo prispieva k zvyšovaniu návštevnosti knižnice. Veľké množstvo sprievodných aktivít knižnice podporuje jej návštevnosť, čo je hlavným cieľom pri zvyšovaní kultúry čítania.

Základná škola v Spišskom Hrhove je v posledných rokoch úspešným žiadateľom a realizátorom projektov získavaných z prostriedkov Európskej únie, firemnej filantropie a nadácií podporujúcich vzdelávanie. Medzi najdôležitejšie patrí projekt s názvom „Poznávajme slovensko-poľské pohraničie,“ kde spolu s partnerskou školou z poľského Poronina mali žiaci možnosť v priebehu jedného roka navštíviť desiatky miest, obcí a prírodných krás na oboch stranách Spiša, realizovali množstvo spoločných remeselných aktivít, vydali knižnú turistickú publikáciu a slovník v troch jazykoch.

Ďalším medzinárodným projektom v rámci programu cezhraničnej spolupráce je získaný grant, kde je škola v Spišskom Hrhove lídrom projektu s názvom „Spoznaj svojho kamaráta.“ Táto aktivita priniesla žiakom možnosť zúčastniť sa medzinárodnej školy v prírode a prípravy prezentačného DVD o živote školy. Spolu s českou partnerskou školou z Moravan a poľskou školou z Poronina žiaci realizovali projekt „Vianočný plenér“ podporený Poľským inštitútom na Slovensku. Projekt vyvrcholil bohatým vianočným kultúrnym a folklórnym podujatím v Spišskom Hrhove s prezentáciou tradičných sviatočných zvykov a ochutnávkou medzinárodnej kuchyne. Za účasti partnerov z Poľska škola realizovala projekt „Remeselný plenér“, kde sa predstavilo približne dvadsať remeselníkov zo Spiša a tí predvádzali a školili žiakov v jednotlivých remeselných prácach a zručnostiach.

V projekte „Tourist Guide Services“ spolu s lektormi zo Sandwell College, University of Birmingham Veľka Britania sa žiaci školy pod vedením riaditeľa a zahraničných lektorov stali súčasťou kvalitnej intenzívnej jazykovej a odbornej prípravy na sprievodcovské služby v regióne.

Nadácia Orange podporila niekoľko menších projektov na škole. Patrí medzi ne vzdelávanie žiakov v anglickom jazyku, zachovávanie tradícií remesiel na Spiši, sociálna inklúzia žiakov z málo podnetného prostredia a mnohé ďalšie.

Nadácia Deťom Slovenska prostredníctvom Hodiny deťom poskytla škole nenávratný finančný grant v projekte s názvom „Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu.“ Vďaka tejto podpore žiaci pestujú približne 60 druhov liečivých rastlín v školskom areáli, spracúvajú a sušia bylinky a pripravujú čaje pre vlastnú spotrebu.

Žiaci školy v celoslovenskej olympiáde liečivých rastlín obsadili bezkonkurenčné prvé miesto.

Projekt RED FOND – tutoring intelektovo nadaných rómskych študentov pod vedením riaditeľa školy, financovaný americkým donorom a filantropom Jarretom Schecterom z New Yorku – je významnou aktivitou v procese podpory vzdelávania žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných komunít. Práve prebiehajúca aktivita – Edukačný program BISEL – (Biotic Index at Secondary Education Level) je projektom zameraným na monitoring čistoty tečúcich povrchových vôd.

Veľkú pozornosť a dôraz kladie škola realizácií športových aktivít, pravidelnému organizovaniu plaveckých, lyžiarskych a turistických výcvikov. Súčasťou školy je telocvičňa a multifunkčné ihrisko s umelou trávou využívané žiakmi aj širokou verejnosťou.

Samotný školský areál disponuje modernou drobnou architektúrou a oddychovými zónami pre aktívny oddych  žiakov a vyučujúcich. Moderný altánok, ohnisko, lavičky a stoly,  pripravovaná tradičná piecka na pečenie chleba dotvárajú kolorit modernej vidieckej školy s rešpektom k tradíciám a víziou neustálej modernizácie.