Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove je štátna vidiecka plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou a vyučovacím jazykom slovenským. Škola má 9 ročníkov a v súlade s medzinárodnou normou pre klasifikáciu vzdelávania ISCED poskytuje základné vzdelávanie (ISCED 1-2) pre 258 žiakov a predprimárne vzdelávanie (ISCED 0) pre 47 žiakov v materskej škole. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 19 pedagogických zamestnancov.

Dejiny

Prvá škola vznikla na území dnešnej obce v roku 1580 pre deti zemepánov a šľachticov. Po I. svetovej vojne bola štátom postavená ľudová škola s dvomi triedami (budova dnešnej jedálne). V rokoch 1935 – 1937 bola postavená budova dnešného I. stupňa z dôvodu nárastu detí nielen v Spišskom Hrhove, ale aj okolitých obciach ako sú Klčov , Nemešany a Domaňovce . V rokoch 1960 – 1961 pribudla budova dnešného II. stupňa, neskôr aj telocvičňa a viacúčelové ihrisko.

V tomto školskom roku boli do vyučovacieho procesu zapojení aj dvaja lektori z USAa jeden lektor z Veľkej Británie , čo dáva žiakom školy jedinečnú možnosť na prehĺbenie konverzačných, gramatických a fonetických kompetencií vo výučbe cudzích jazykov. Mimo iných je škola aktívna aj v podávaní projektov širokej škály, v tomto roku bola úspešná pri získaní prostriedkov Európskej únie v rámci Slovensko – poľskej cezhraničnej spolupráce, kde spolu s partnerom – základnou školou z Poronina získala prostriedky na realizáciu projektu s názvom „Spoznávajme slovensko – poľské pohraničie.“ Škola je zapojená do projektu Infovek , Škola dokorán, Zelená škola a pripravuje spoločný projekt s partnerom z Nórska v rámci výzvy Commenius za účelom zefektívnenia čitateľskej gramotnosti.

Kultúra a zaujímavosti

Škola sa angažuje aj na zveľaďovaní kultúrneho života obce organizovaním kultúrnych večerov s názvom Hrhovské stretnutia. Hostia týchto podujatí sú pozývaný aj na besedy do školy, kde žiaci majú možnosť s nimi diskutovať na spoločenské, kultúrne a odborné témy. Medzi tohtoročných pozvaných hostí patria aj spisovateľ Pavol Hudák , herečka a speváčka Dorota Nvotová , či historik docent Ivan Chalupecký.

Obec Spišský Hrhov sa nachádza v okrese Levoča, na ceste medzi samotným mestom Levoča a Spišským Podhradím. Jedinečná geografická poloha obce umožňuje nádherný výhľad na Spišský hrad , Dreveník a majestátne Vysoké Tatry . V blízkosti sa nachádza niekoľko kultúrnych a historických pamiatok zapísaných do zoznamu UNESCO .