Dotácia na stravu v ŠJ od septembra 2021

Na základe právnych úprav zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov dochádza od nového školského roku 2021/2022 k zmene okruhu oprávnených detí  a dotácia na stravu sa poskytuje:

  • v zmysle §4 ods.3 písm. b)zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu ( § 52 zzj ods.2 písm. c) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 416/2020 Z.z.), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa §4 ods.4 preukazuje čestným vyhlásením.

Na základe vyššie uvedených zmien prosíme zákonných zástupcov detí, ktoré podľa uvedených pokynov majú nárok na dotáciu na stravu, aby do 20.07.2021 doručili do schránky na obecnom úrade v Spišskom Hrhove potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN/ŽM alebo čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.*

Poznámka: V prípade, ak by si fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa( napriek čestnému vyhláseniu) počas vyplácania dotácie na stravu uplatnila nárok na daňový bonus, tak dotácia bude dieťaťu poskytovaná neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu.

Čestné vyhlásenie

predchádzajúca

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk