Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona 
Čítaj viac
Od roku 2006 patrí 21. marec Svetovému dňu Downowho syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri uvedenej diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu. Symbolom tohto dňa sa stali ponožky, ktorých tvar pri troche fantázie pripomína chromozómy. V tento deň si preto na každú 
Čítaj viac
Deň svätého Patrika si Íri po celom svete pripomínajú každoročne 17. marca. Tento deň je aj štátnym sviatkom Írska. K sviatku tradične patrí výzdoba z ďatelinových lístkov, silné čierne pivo, írska whisky, sprievody a hlučné oslavy. Znakom tohto dňa je zelená farba na pamiatku svätca. 
Čítaj viac
Rozprávka patrí do nášho života už od nepamäti a preto sme s rozprávkou oslávili tohtoročný marec, ktorý je mesiacom knihy. Ako osobnosť sme si vybrali pani spisovateľku Kristu Bendovú, ktorá by tohto roku oslávila sté narodeniny. My štvrtáci sme prezentovali našim mladším spolužiakom jej život 
Čítaj viac
Zo Zákona č. 245/2008 Z. z. vyberáme základné informácie týkajúce sa podávania prihlášok na SOŠ a osemročné gymnáziá: Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023. Z technických príčin si základná škola  vyžaduje termín podania prihlášky najneskôr  do 
Čítaj viac
Vážení rodičia, milí deviataci, Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.  V zmysle dokumentu Sprievodca 
Čítaj viac
IQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále) nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená 
Čítaj viac
Vo štvrtok 02.03. 2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií. Všetci recitátori ukázali svoj veľký záujem o umelecký prednes. Ďakujeme im za ich snahu a víťazom blahoželáme. Umiestnili sa žiaci: 1. kategória – prednes poézie:  1.miesto 
Čítaj viac
Vážení rodičia. Podmienkou zápisu detí do 1.ročníka na školský rok 2023/2024 je vopred vyplnená elektronická prihláška. Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, papierovú formu prihlášky si môžete vyzdvihnúť v Základnej škole, alebo ju nájdete na: https://skolahrhov.sk/tlaciva/. Vypísanú a podpísanú donesiete s ostatnými dokladmi (kópia rodného listu 
Čítaj viac
So žiakmi z turistického krúžku sme navštívili Markušovský  kaštieľ. Najprv sme objavili tajomstvo pivnice, kde sme sa pri mihotaní sviečky započúvali do legendy rodu Máriássy, potom si žiaci vyskúšali ako sa obliekali šľachtici a služobníci. Po úzkych schodoch sme tajnou chodbou vyšli na povalu a 
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk