Ukončenie projektu

Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove ukončila v mesiaci jún 2021 realizáciu dopytovo. orientovaného projektu s názvom: „Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov.“. Cieľom projektu bolo zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Samotná realizácia projektu bola pre žiakov a pedagógov školy veľkým odborným prínosom a priniesla skutočné obohatenie do vyučovacieho procesu, nové prístupy a formy vo vzdelávaní. Zakúpená technika z prostriedkov projektu významne skvalitnila prístup k informáciám a elektronickej forme výuky.

Stručný popis projektu

Predkladaný projekt s názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov“ je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania v rámci prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových a IKT zručností a zároveň na zvýšenie odbornosti pedagogických zamestnancov v rámci týchto oblastí.

Hlavným cieľom projektu je: „Zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových a IKT zručností a zároveň zvýšiť odbornosť pedagogických zamestnancov v rámci týchto oblastí.“

Projekt je realizovaný prostredníctvom 3 hlavných aktivít.

Cieľovými skupinami projektu sú žiaci základných škôl vrátane žiakov so ŠVVP a pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl podľa zákona č.317/2009 Z. z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miestom realizácie projektu je Prešovský samosprávny kraj, okres Levoča patriaci k najmenej rozvinutým okresom, obec Spišský Hrhov.

Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk