KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Hrhovskí žiaci na prvej návšteve partnerskej školy v Poronine

Hrhovskí žiaci na prvej návšteve partnerskej školy v Poronine

V sobotu dňa 13. 2. 2010 sa prvá skupina detí zo Spišského Hrhova zúčastnila spoločného stretnutia žiakov oboch škôl, ktoré organizovali pedagógovia z Poronina. Celodenné stretnutie na remeselných dielňach, na ktorých sa všetci učili remeslu "bibulkarstwu" - výrobe kvetov z papiera, bolo peknou ukážkou spolupráce a tolerancie dvoch blízkych kultúr napriek jazykovej bariére. Celodenná príjemná spolupráca detí pri výrobe ozdôb z papiera zakončená odovzdávaním diplomov a tričiek s logom projektu, skvelý obed v pravej goralskej drevenici a odchod za spevu mladej folkóristky boli zlomky zážitkov odnesených na Slovensko.
 
Ďakujeme priateľom z Poronina za ich pohostinnosť a tešíme sa najbližšie stretnutie (opäť v Poľsku), 20. 2. 2010 pri umení maľovania na sklo.
Nový Alberto Tomba zo Spišského Hrhova?

Nový Alberto Tomba zo Spišského Hrhova?


 

Žiak 4. A triedy našej školy Tomáš Kuchčák obsadil úžasné 6. miesto na sobotňajších pretekoch Slovenského pohára v lyžovaní v stredisku Žiarce pri Jasnej, v disciplíne obrovský slalom. Vo veľmi silnej konkurencii všetkých špičkových slovenských tímov tento talentovaný lyžiar klubu LK Levoča stratil len niekoľko stotín sekundy na pódiového pretekára. Veríme, že Tomáš bude i naďalej úspešne reprezentovať svoju školu, obec a klub.

 

 Prajeme veľa úspechov a ešte raz úprimne blahoželáme!

Implementácia projektu s poľským partnerom z Poronina začala už aj na našej škole.....

Implementácia projektu s poľským partnerom z Poronina začala už aj na našej škole.....

Slávnostným otvorením schváleného implementárneho projektu s názvom „Spoznávajme slovensko-poľské pohraničie“ sme úspešne odštartovali 11 mesiacov zaujímavých a náročných aktivít na našej škole. Hostia z Poľska pod vedením projektového tímu zavítali dňa 28. 1. 2010 na otvorenie projektu v našej škole. Príhovory riaditeľa školy, starostu, poľských účastníkov a zástupcov žiakov boli príjemným úvodom, po ktorom nasledovali neformálne rozhovory. Tam obe strany dohodli termíny spoločných aktivít.

 

Žiaci našej školy pocestujú do Poľska už v tomto mesiaci, kde sa tri po sebe idúce víkendy zúčastnia spoločných remeselných dielní organizovaných školou v Poronine.

 

Tešíme sa na všetky spoločné aktivity.

Základný plavecký výcvik

Základný plavecký výcvik

Vodník Pavel v spolupráci so ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove organizujú plavecký výcvik v dňoch 26.-29. 1. 2010. Príjemné januárové teploty, najmladší telocvikár v okrese a symbolický poplatok 7 Eur sú len zlomkom toho, čo ponúkame. V závere výcviku organizujeme štafetu so žralokmi a pool party s grilovaným lososom pripraveným na spôsob á la kapor. Tešíme sa na vás....

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2010/2011 sa uskutoční 4.februára 2010  o 14,00 hod. v budove školy.         

Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom. Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Čo ponúka naša škola?

  • od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím jazykového laboratória
  • možnosť výučby cudzieho jazyka zahraničnou lektorkou z USA
  • od 1. ročníka práca s počítačom formou záujmového útvaru
  • školské stredisko záujmovej činnosti ( pestrá ponuka záujmových útvarov športových aj nešportových)
  • moderne vybavená učebňa informatiky s pripojením na internet, multimediálna učebňa – PC s dataprojektorom a pripojením na internet a e- beam tabuľou
  • multifunkčné ihrisko s umelou trávou
  • zapojenie v projektoch „Otvorená škola", „Škola podporujúca zdravie", „Lego Robolab", „ Strom života", „Škola a svet práce", medzinárodné projekty
  • školská knižnica s pripojením na internet , činnosť ŠKD, CVČ, ZUŠ, možnosť zúčastniť sa plaveckého a lyžiarskeho kurzu
  • stravovanie vo vlastnej jedálni
  • množstvo zaujímavých aktivít (možnosť nahliadnuť na novej www stránke)

Malý darček pre rodičov:  Prváčikovia získajú balíček s pomôckami zdarma (sada zošitov na písanie, prvá kniha, písacie a kresliace   potreby).

Mgr. Peter Strážik, riad.školy


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok