KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Návšteva donora z New Yorku na našej škole

Návšteva donora z New Yorku na našej škole


 

 

            Dňa 4. 3. 2010 nás v škole navštívila skupina zaujímavých ľudí na čele s pánom Jarretom Schecterom, filantropom, fotografom a cestovateľom, ktorý v rámci podpory programu RED fond sponzoruje troch rómskych žiakov zo Spišského Hrhova.

 Simona Kandráčová a Róbert Hamburgbadžo, ktorí už študujú na stredných školách v Levoči, sú bývalými žiakmi našej školy. Kristián Hamburgbadžo, žiak ôsmeho ročníka, je tretím zo skupiny zaslúžene financovaných študentov. Všetci traja dosahujú veľmi kvalitné študijné výsledky a patria vo svojich triedach k najlepším. Simona, študentka tretieho ročníka strednej zdravotníckej školy v Levoči, si na budúci rok plánuje podať prihlášku do Košíc, alebo Bratislavy, na vysokoškolské štúdium v odbore fyzioterapia. Róbert je momentálne žiakom prvého ročníka levočského gymnázia, a tiež dosahuje veľmi slušný študijný priemer. Jeho mladší brat Kristián je pred koncom ôsmeho ročníka s veľmi dobrým priemerom. Po skončení deviateho ročníka plánuje pokračovať v štúdiu na gymnáziu ako starší brat Róbert.

„Cieľom programu je dlhodobo podporovať mladých ľudí z málo podnetného a znevýhodneného prostredia, a podľa možnosti ich priviesť k vysokoškolskému štúdiu, jeho úspešnému absolvovaniu, ba i k doktorátu“ hovorí Jarret, sponzor programu. Spomínaní žiaci dostávajú v prípade výborného priemeru v škole každý mesiac štipendium, príspevok na internet a učebné pomôcky. Tiež podľa potreby majú preplácané aktivity súvisiace výlučne s potrebami vzdelávania ako sú kurzy, školenia a pod.

 Ďalší dvaja spolupracovníci amerického sponzora, ktorí navštívili základnú školu,  Jaroslav Skupník, kultúrny antropológ z  Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe a kultúrny antropológ Alexander Mušinka z Prešovskej Univerzity zakladatelia a členovia Regionálneho rozvojového partnerstva, participujú v programe ako odborní garanti.

Kristína a Matt sa lúčia....

Kristína a Matt sa lúčia....To the teachers, students, and parents of Spissky Hrhov,
Matthew Fisher and I, Kristina Kruger want to thank you so so so much for this wonderful opportunity that all of you have given us. We have had such a adventure meeting all of you and getting to know this wonderful village. I want to thank each of the teachers for helping me with my lessons and giving me moral support when needed, and Matt wishes to thank all of the students for always putting a smile on his face. We had a great time at the Christmas Disco, carving pumpkins with you, and just talking during classes. We hope that you all will continue learning English. Last but defiantly not least, we want to send our biggest thanks to Peter Strazik and Vladimir Ledecky, you have made our stay so enjoyable and we had such a wonderful time in your school and village. We will tell all of our friends and family about this crazy fun trip we had,and we hope that you all stay in touch!
Kristina Kruger and Matthew Fisher.

Blíži sa testovanie deviatakov

Blíži sa testovanie deviatakov

V šk. roku 2009/2010 bude "Testovanie 9-2010" dňa 10. marca 2010 v stredu. Testovanie bude v predmete slovenský jazyk a literatúra a v predmete matematika.

Časový harmonogram:

MATEMATIKA

8.15 - 8.20 - úvodné pokyny a rozdanie OHkT z matematiky

8.20 - 8.25 - rozdanie testov, oboznámenie sa s ním

8.25 - 9.25 - vypracovanie testov žiakmi

9.25 - 9.30 - zozbieranie testov

9.30 - 9.50 - prestávka

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

9.50 - 9.55 - úvodné pokyny

9.55 - 10.00 - rozdanie testov, oboznámenie sa s ním

10.00 - 10.50 - vypracovanie testu žiakmi

10.50 - 10.55 - zozbieranie testov

Po skončení testov žiaci odchádzajú domov.

Viac informácii o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ sa dozviete na www.nucem.sk

Po stopách stredovekých majstrov - Levoča

Po stopách stredovekých majstrov - Levoča

V sobotu dňa 6. 3. 2010 sa uskutoční spoločné stretnutie žiakov a pedagógov našej školy a partnerskej školy z poľského Poronina v Levoči. Harmonogram spoločných aktivít projektu "Poznávajme slovensko - poľské pohraničie"  na tento deň prináša obhliadku historického jadra stredovekej Levoče, návštevu Chrámu sv. Jakuba, prehliadku expozícií Domu Majstra Pavla, Spišského múzea a levočskej radnice. Spolu 80 žiakov a 10 pedagógov oboch škôl čaká príjemný deň plný histórie a nových poznatkov. Po skončení oficiálneho programu je pripravený obed a odovzdávanie pamätných listov na základnej škole v Spišskom Hrhove.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/39922

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Exkurzia

Exkurzia

Žiaci II. stupňa našej školy sa v stredu 24. februára spolu s pani učiteľkami Hanulovou a Ondrušovou zúčastnili exkurzie u pani Danky Meckovej v Levoči, ktorá vyrába rôzne druhy krásnych sviečok tradičnými metódami. Melódie vôni, rôznorodosť farieb a tvarov, staré i moderné techniky výroby sviečok boli nezabudnuteľným zážitkom pre každého účastníka tejto exkurzie. Každý žiak mal možnosť vyskúšať si výrobu sviečky z parafínu a na záver majiteľka každého obdarila jednou z nich.

Po tomto zážitku sa žiaci spoločne vybrali do Spojenej školy internátnej pre žiakov s poruchami zraku, kde mali možnosť vstupu do novozriadenej hrnčiarskej dielne. Za odborného výkladu vedúcej krúžku hrnčiarstva Mgr. Fľakovej mali možnosť sami si vyskúšať prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu. Nová skúsenosť a náročný postup spracovania hliny bol pre všetkých zážitkom.

Ďakujeme pani Meckovej a Dr. Tarajčákovej za možnosť realizácie exkurzií.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok