KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Svetový deň knižníc

Svetový deň knižníc

Ako si tento deň pripomenúť ak nie v spoločnosti kníh? Inak tomu nebolo ani na našej škole.      

      V dňoch 21. a 22. októbra sme pripravili pre žiakov podujatia, ktorými sme preverovali ich čitateľskú gramotnosť. Pre deti I. stupňa žiaci z Čitateľského krúžku pripravili dramatizáciu rozprávky O hlúpom zajacovi. Po jej predvedení si odpoveďami na otázky z textu mohli deti preskúšať svoje pamäťové schopnosti a na motívy z rozprávky poskladať puzzle.

      Žiaci  II. stupňa sa museli popasovať s náročnejšími úlohami. Rozdelení do družstiev medzi sebou súťažili v piatich disciplínach. Ich úlohou bolo rýchlo sa orientovať v slovníkoch, encyklopédiách, poskladať citát či vymyslieť vtipný nonsens - nezmyselný príbeh na vylosované písmeno. S výsledkami súťaže boli najspokojnejší žiaci zo 7. A, ktorí sa umiestnili na 1. mieste. Ďalšie triedy sa umiestnili následovne: 2. miesto – 8. A, 3. miesto – 5. A. Po uvedenej aktivite Richard Wagner, moderátor podujatia, pozval prítomných na výstavu kníh. Pozostávala z titulov, ktoré nosili deti priebežne od vyhlásenia súťaže o najknihu – najmenšiu, najväčšiu, najhrubšiu, najtenšiu, najobľúbenejšiu, najstaršiu a najkrajšie ilustrovanú.

      Mnohí sme boli prekvapení, aké skvosty ukrývajú naše domáce knižnice!

ZBER PAPIERA - veľká jesenná súťaž pre žiakov a celé triedy

ZBER PAPIERA - veľká jesenná súťaž pre žiakov a celé triedy

Od pondelka 11. 10. 2010 začíname na škole zber papiera, ktorý organizuje firma Brantner Poprad. Žiaci a rodičia, za asistencie Mgr. Márie Antolovej a Mgr. Pavla Baštu, môžu v dohodnutých termínoch určených školou nosiť papier , ktorý bude vyučujúcimi odvážený a zapísaný do zoznamu žiakov. Mimo súťaže vyhlásenej organizátorom, riaditeľstvo školy vyhlasuje vlastnú súťaž pre najšikovnejších jednotlivcov a najlepšiu triedu v zbere papiera o pekné a hodnotné ceny.

Zber papiera potrvá do 12. 11. 2010, následne budú vyhlásené výsledky v kategórii jednotlivcov a tried.

 

Prosíme žiakov a rodičov, aby papier nosili výlučne v dohodnutých termínoch:

UTOROK od 7.00 hod. do 7.30 hod.

STREDA od 16.00 hod. do 16.30 hod.

PIATOK od 7.00 hod. do 7.30 hod.

a tak nenarušili priebeh vyučovania. Tiež je potrebné rešpektovať len povolené typy papiera, a to nasledovné: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, kancelársky papier, papierový obal, kartón, atď.

            Nepatrí sem: znečistený papier (farbami, potravinami, maltou...), kopírovací papier, faxový papier, celofán, voskovaný papier, hygienické potreby, vata, obaly od sladkostí a slaností, rôzne prímesi z plastov, kovov a pod..


Srbskí Slováci z Padiny navštívili obec a školu v Spišskom Hrhove

Srbskí Slováci z Padiny navštívili obec a školu v Spišskom Hrhove

V dňoch 29. 9. – 1. 10. 2010 navštívili našu školu a starostu obce zástupcovia samosprávy a základnej školy zo srbskej Padiny, blízko Belehradu, aby predstavili svoj zámer pre spoločné partnerstvo na úrovni škôl, športových, jazykových a projektových aktivít. Hostia si prezreli obec, vynovené priestory školy a exteriéru, ktoré sa im veľmi páčili.

            Slovenčina je po srbštine druhým jazykom v Padine, ktorý ovláda každý obyvateľ tejto sedemtisícovej obce v minulosti osídlenej slovenskými vysťahovalcami. Príjemná diskusia, výmena skúsenosti a kontaktov so starostom a hlavne riaditeľom školy boli spestrením života na škole.

Hostia odovzdali zástupcom školy knihu s popisom histórie a súčasnosti Padiny, vlajky obce a prezentačné DVD s prezentáciou kultúrneho života a folklóru tejto malebnej srbskej obce.

Talentovaní žiaci našej školy, Tomáš Wagner, Lukrécia Kandrová, Bibiána Zumriková a Andrea Dzurillová, pripravili pre hostí pekný kultúrny program – hovorené slovo, spev a hru na inštrumentálnom nástroji.

Planetárium

Planetárium

Dňa 2.10.2010 žiaci II.A, III.A a IV.A navštívili Planetárium Prešov. Bol to pre nich príjemný zážitok, kde sa dozvedeli zaujímavosti o vesmíre. Výlet sme ukončili návštevou Tesca.

p. uč. J.Hollová, p. uč. M. Suchá

Partnerská škola z Čiech

Partnerská škola z Čiech

Dňa 27. 8. 2010 našu školu navštívil pedagogický zbor Základnej školy v Moravanoch, okres Pardubice z Českej republiky. Učitelia pod vedením riaditeľa školy Mgr. Ladislava Januša si prezreli priestory školy, triedy, učebne, výstavu fotografií prebiehajúceho projektu a taktiež si nenechali ujsť ani upravené a reprezentačné priestory školského areálu s novými trávnikmi, kvetinovými záhonmi a bylinkovým políčkom, pri ktorom čerpali inšpirácie pre prácu so žiakmi na Moravanskej škole. Po prechádzke obcou sme na spoločnom občerstvení komunikovali o následnej spolupráci v oblasti výmenných pobytov našich žiakov, športových a kultúrnych podujatiach a projekte e-twinning. Sme radi, že sme opäť našli skvelé partnerstvo, ktoré nás posúva vpred. Tešíme sa na spoločne realizované aktivity a projekty.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok