KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Už len niekoľko dní a sú tu  Vianoce. Všetci sa na nich  veľmi tešíme. Ich čaro si pripomíname peknými nástenkami, výzdobou, no aj nácvikom rôznych scénok, kolied či vianočných básní. Vyvrcholením nášho úsilia bude aj v tomto roku Vianočná akadémia. Zrealizujeme ju v posledný školský deň tohto kalendárneho roka – 22. 12. 2010.        

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Dňa 15. 12. 2010 sa zúčastníme na divadelnom predstavení v Prešove. V historickej budove – Divadle J. Záborského nám bude odohrané predstavenie Tajomný hrad v Karpatoch alebo Vedecko – fantastická poloopera čiže Verneland. Veríme, že nás čaká príjemný kultúrny zážitok.     

Vianočný plenér

Vianočný plenér

      Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sa stali ústredným motívom ďalšieho podujatia, ktoré sa konalo na našej škole 3. 12. 2010. Pozvanie naň prijali pedagógovia a žiaci z našej partnerskej školy z Poronina, no aj zo ZŠ Moravany z okresu Pardubice a zo ZŠ Zbehy z okresu Nitra.

      Na tento netradičný deň sme sa starostlivo pripravovali. V škole to vyzeralo ako v úli. Zdobila sa chodba, pripravoval program. Všetkých nás omamovala vôňa chutných medovníkov, škorice či sviežich borovíc. Všetko bolo pripravené! V deň D to však za oknami nevyzeralo ružovo. Perinbaba opäť husto posypala cesty bielym snehom. Chvíľami to vyzeralo hrôzostrašne a my sme mali obavy, či sa k nám pozvaní hostia dostanú. Obavy sa však nenaplnili a všetko sa mohlo začať.

      Vianočný plenér otvoril pán riaditeľ P.Strážik, hostí aj domácich privítal a slovne uvádzal všetky kultúrne programy. Hneď na úvod vystúpili žiaci našej školy, ktorí v krátkej scénke priblížili slávenie Štedrého večera na Spiši. Nechýbali ani koledníci.  Všetky vinše, piesne či pranostiky sa žiaci naučili v spišskom nárečí. Atmosféru Vianoc umocnili aj pekné kroje či zimná idyla za oknami. Ani hosťovské školy sa nedali zahanbiť. Žiaci zo ZŠ Moravany nás nás formou prezentácie oboznámili s vianočnými zvykmi a tradíciami v Čechách. Po nej zaspievali niekoľko kolied a vyvrcholením bola spoločná pieseň Vánoce, Vánoce přicházejí, do ktorej zapojili aj nás,divákov. Mali úspech! Zvyky na Štedrý večer, tradičné jedlá, rôzne vinše či piesne prezentovali aj žiaci zo ZŠ Zbehy a po nich hostia z Poronina. Aj oni upútali nádhernými krojmi. Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bol ľudový spev poľských dievčat, ktorým „ museli “ Vianočný plenér aj ukončiť.

      Pohoda a sviatočná atmosféra, ktorú navodilo príjemné prostredie, chutné vianočné pokrmy či vydarený kultúrny program, vládla počas celého večera. Opäť sa potvrdilo, že Vianoce sú sviatky, ktoré ľudí spájajú.   

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/50554

http://www.zsmoravany.cz/foto1108.htm
http://szkolaporonin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287:promujemy-polsk-kultur-poza-granicami-kraju&catid=36:aktualnoci

Výchovný koncert

Výchovný koncert

V priestoroch  školy sa 25. 11. 2010 konal výchovný koncert, na ktorom nám zahral a zaspieval pán Viktor Guľvaš.  Mal pripravený pestrý repertoár piesní. Na začiatku v nich dominovala protidrogová tematika. Pri ďalších  si mohli žiaci overiť svoje znalosti z literatúry či zo zemepisu. Po rôznych „ náučných “ textoch nás pobavil  humornými piesňami. Jednou z nich bola pieseň Afrika, ktorú si žiaci pospevovali aj počas ďalších dní.  

Ako bolo.....

Ako bolo.....

      Projekt „Poznávajme slovensko-poľské pohraničie“ bol od januára 2010 do novembra 2010 realizovaný na Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove. Naším cezhraničným partnerom bola Základná škola v Poronine. Projekt svojimi aktivitami, výsledkami a definovanými cieľmi napĺňal ciele Lisabonskej a Gotenborskej stratégie a ciele Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Pozri Projekty..........

       


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok