PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

„Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“

„Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“

Jedinečný projekt s názvom: „Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“ nadväzuje na regionálne tradície /bylinkárstvo na Spiši/, na úspechy vo vedomostných súťažiach, v pestovaní rastlín, i na dlhoročnú spoluprácu s biofarmou a záujem žiakov. Forma participácie komunity školy /učitelia, rodičia, obec, MVO, firma/ sa v obci už osvedčila v iných projektoch. Projektové aktivity budú prebiehať hlavne v rámci voľnočasových aktivít a počas prázdnin /práce na pozemkoch/ i vo vyučovacom procese s prvkami projektového vyučovania. Interaktívnymi metódami a zážitkovým učením žiaci aplikujú poznatky vo viacerých vyučovacích predmetoch /prírodopis, biológia, chémia, občianska náuka /základy prípravy podnikateľského plánu/, matematika /kalkulácie cien, výnosov/, jazyky /nácvik korešpondencie s partnermi/, svet práce, výtvarná výchova /tvorba kvetinových dekorácií/ a informatika /e – learning, elektronická komunikácia, vyhľadávanie informácií, tvorba databázy, umiestnenie informácií o projekte na web stránke, dokumentácia projektu /foto, video/.

Webová stránka www.bylinkovamozaika.sk, bylinkové políčko, ako aj všetky aktivity súvisiace s projektom „sa uskutočnili vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.“

Ak pôjdete okolo, zastavte sa na šálku pravého čaju v príjemnej spoločnosti.

Mgr. Peter Strážik
riaditeľ školy

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2011/2012

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2011/2012

Vážení rodičia!

V školskom roku 2011/2012 pokračuje činnosť Školského strediska záujmových činnosti pri ZŠ s MŠ Spišský Hrhov, v ktorom žiaci môžu bezplatne navštevovať záujmové útvary. Prosím, aby ste zvážili našu širokú ponuku krúžkov, a zároveň poradili s výberom Vašim deťom.

Zvlášť dbajte na výber vhodných krúžkov pre žiakov vyšších ročníkov II. stupňa s ohľadom na reálne potreby zohľadňujúce pokračovanie v štúdiu na stredných a učňovských školách.

Z dôvodu možnosti výberu záujmových útvarov v CVČ, každý žiak si vyberie len jeden krúžok.

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Názov krúžku

Anglický jazyk, II. stupeň - Mgr. Strážik Peter

Cvičenia z matematiky, 9. roč. - Mgr. Kuchčáková Mária

Internetový  -  Lego, I., II. stupeň - Ing. Ondrušová Marta

Ekologický,  II. stupeň - MVDr. Hanulová Daniela

Futbalový, II. stupeň - Mgr. Bašta Pavel

Čitateľský klub, II. stupeň - Mgr. Koščová Marcela

Cvičenia z matematiky, II. stupeň - Ing. Wassermannová Viera

Základy IKT, II. stupeň - Mgr. Palubová Mária

Nemčina, II. stupeň - Mgr. Sivecová Zuzana     

Výtvarný, I. stupeň - Mgr. Kubovčíková Denisa

Šikovníček, I. stupeň - Mgr. Schneiderová Mária  

Vševedko, I. stupeň - Mgr. Grigerová Martina

Taliančina, I. stupeň - Hollová Janka

Tvorivá dielňa, I. stupeň -Mgr. Antolová Mária

Malí majstri, I. stupeň - Bc. Galliková Mária

Pestré všeličo, I. stupeň - Mgr. Pavlanská Jolana

Usilovná včielka, I. stupeň - Mgr. Maľáková Blanka

Maľovaný svet, I. stupeň - Mgr. Hockicková Andrea

Šikovné ruky, I. stupeň - Mgr. Polláková Zuzana

Nauč sa maľovať, I. stupeň -Eva Hamburgová

Slávnostné OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012

Slávnostné OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012

sa uskutoční dňa 05.09.2011 o 8.00 hod. v priestoroch školy.
Tešíme sa na vás!!! 

Škola a projekty......

Škola a projekty......

V posledných dvoch mesiacoch sme boli úspešní pri získavaní grantov prostredníctvom kvalitne napísaných projektov, ktoré sú pre školu novátorské a prinesú žiakom poznatky v rôznych oblastiach – kultúrnej, remeselnej, enviromentálnej a jazykovej. Tu sú najvýznamnejšie z nich:

    1. „Učme deti tradíciám predkov – remeslá Spiša“ – tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania Nadácie Orange. Projekt je kombináciou aktivít osvojovania si teoretických a praktických poznatkov ľudových remesiel na Spiši, s dôrazom na zvládnutie zručností pod vedením majstrov z miestnej komunity.
    1. „Spoznaj svojho kamaráta“ – v spolupráci s partnerskou školou z Nowého Targu a Základnou školou z Nižných Repáš. Naša škola je v danom projekte First Leadrom pri realizovaní medzinárodnej školy v prírode, vydania DVD a aktivít pre vybrané deti. Projekt prebieha od júla 2011 do júla 2012.
    1. Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu -  vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska – CHILDREN OF SLOVAKIA FOUNDATION. Projekt reaguje na environmentálnu problematiku oblasti Spiša a otázky trvalej udržateľnosti v rámci globálnej problematiky. Po ukončení projektu bude na škole živá bylinková záhrada. Prostredníctvom daru škola nakúpi množstvo pracovného náradia na úpravu záhonov, zbernú nádobu na vodu, kompostovisko, biologický materiál pre letnú školu – cca 30 druhov liečiviek a bylín, čajníky, šálky pre všetky deti školy, materiál na výrobu prírodných vrecúšok na sušené byliny, zeminu, hnojivá, kvetináče....atď. Mimo iných, 23 detí spolu s vyučujúcimi sa zúčastní viacdňovej exkurzie vo firme Agrokarpaty Plavnica, kde budú mať možnosť sledovať pestovanie a spracovanie liečivých čajov. Škola pripraví elektronický herbár pre žiakov. Projekt prebieha od septembra 2011 do augusta 2012.
    1. „Commenius asistent – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania“ aj tu bola škola úspešná pri žiadaní podpory a financovania zahraničného asistenta, lektora, pre potreby realizácie aktivít na škole a vyučovania  cudzieho jazyka.
Nová  knižnica v priestoroch školy

Nová knižnica v priestoroch školy

      Jednou z priorít, na ktoré kladie dôraz naša škola, je rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Tí sú počas školského roka rôznymi úlohami na hodinách, krúžkami či tvorivými aktivitami motivovaní k čítaniu, k práci s knihou. Významnú úlohu tu zohráva školská knižnica. Tá počas mnohých rokov  nemala v škole svoje náležité miesto. Množstvo vzácnych kníh sa pred očami žiakov „ukrývalo“ v starých skriniach. Knižnica nemala teda svoje vlastné priestory, nebola pre žiakov zaujímavá.

     Od nasledujúceho školského roka 2011/2012 už tomu tak nebude! Na školskej chodbe vďaka nápadu či šikovným rukám majstrov vznikli priestory, ktoré budú slúžiť účelom novej školskej knižnice. Miesto si tam nájdu všetky knihy. Novšie no i „starčekovia“, ktorým postupne obnovíme staré opotrebované väzby. Prednosťou novej školskej knižnice je, že žiaci budú môcť mať bližší kontakt s knihami, ako tomu bolo donedávna.

     Už sa tešíme na nových čitateľov, ktorých aj vďaka projektu Neskúšanka z roka na rok pribúda.  

Mgr. Marcela Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok