KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Marec -mesiac knihy

Marec -mesiac knihy

Marec - mesiac knihy si pripomíname na škole rôznymipodujatiami, nástenkami, rozhlasovým okienkom, častejšími návštevami v školskej či miestnej knižnici, dokupovaním nových knižných publikácií.

K usilovnejšiemu čítaniu motivujú žiakov rôzne úlohy, ktoré plnia deti 1.stupňa počas celého mesiaca. Odmenou pre nich budú zaujímavé knihy. Na 2.stupni pokračuje sútaž o najčitateľa školy.

Žiaci 8.ročníka si pripravili diskusné príspevky. Vžili sa do úloh rodičov, psychológa, moderátora, učiteľa, čitateľa či nečitateľa a svoje názory na čítanie odprezentovali v spoločnej diskusii.

Cieľom všetkých aktivít je neustále žiakom pripomínať význam čítania kníh.

p.uč. M. Koščová


Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13.3.2011 sme sa zúčastnili na okresnom kole v Levoči. Matej Seman, žiak V.A, získal za prednes básne Múdry Maťko a blázni pekné 1. miesto.

Blahoželáme, držíme prsty na krajskom kole, ktoré sa bude konať v Starej Ľubovni.

Oznam pre stravníkov

Oznam pre stravníkov

Poštové  poukazy číslo 1635955358/0200 v banke VÚB na stravovací účet zaniká ku dňu 31.3.2011. Žiadam zrealizovať úhradu stravného najneskôr do 27.3.2011, aby platba bola realizovaná v mesiaci marec. Nové poštovné poukazy sú momentálne v tlači.

Ďakujem za porozumenie

ved. ŠJ Jana Marčuková

Návšteva múzea v Levoči

Návšteva múzea v Levoči

O tom, že návšteva výstavy môže nie iba poučná, no i zábavná, sme sa presvedčili v piatok 18.02.2011. Navštívili sme Spišské múzeum v Levoči a prezreli si expozíciu o Levočskej bielej panej s názvom Za bozk zradila krajinu. Žiaci boli aktívni, zapájali sa do zaujímavých aktivít. Niečo sa pri tom naučili, no aj o zábavu nebola núdza. Prezreli si staré obrazy, listiny. Pokúsili sa o náčrty rodokmeňov či o návrhy vlastných erbov.

Na záver sme sa dohodli, že to nebola naša posledná návšteva múzea v tomto školskom roku.

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Dňa 23. 02.2011 sme zorganizovali školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Recitátori nás upútali svojimi zaujímavými prednesmi. Boli rozdelení do troch kategórií.

POÉZIA

I. kategória:

1. miesto - Terézia Oravcová, II.A

2. miesto - Benjamín Bednár, II.A

3. miesto -  Jakub Dzurňák, II.A

II. kategória:

1. miesto - Matej Seman, V.A

2. miesto - Andrea Dzurillová, V.A

3. miesto -  Lukáš Pastorek, V.A

III. kategória

1. miesto - Peter Matvej, VIII.A

2. miesto - Mária Rímska, IX.A

PRÓZA

II. kategória:

1. miesto - Lukrécia Kandrová, VII.A

2. miesto - Jana Urdová, VI.A

3. miesto - Aneta Dzuríková, VI.A

III. kategória:

1. miesto - Petronela Kandrová

2. miesto - Eva Matvejová, VIII.A

3. miesto - Richard Wagner, IX.A


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok