PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Prednes v nemeckom jazyku

Prednes v nemeckom jazyku

Dňa 20.3.2012 sa uskutočnilo v našej škole  ŠKOLSKÉ KOLO V PREDNESE V NEMECKOM JAZYKU MLADŠÍCH ŽIAKOV. Zúčastnili sa ho žiaci a žiačky štvrtého a šiesteho ročníka. 1. miesto obsadila Gabriela Zumriková (VI.A), 2. miesto Slavomíra Hamburgová (IV.B), 3.miesto Terézia Školníková (VI.A).

íťazom srdečne blahoželáme.

p.uč. M.Bednáriková

Divadelné predstavenie - ZUŠ Levoča

Divadelné predstavenie - ZUŠ Levoča

Dňa 14.3.2012 sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení, ktoré nám odohrali v mestskom divadle v Levoči žiaci ZUŠ.

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo sa konalo 13.3.2012. Umiestnili sa žiaci:

I. kategória - próza:

1. Terézia Oravcová

2. Radka Kuchčáková

3. Simona Semanová

II. kategória - poézia:

1. Matej Seman

2. Dominika Janičková

3. Bibiána Zumriková

III. kategória - poézia:

1. Peter Matvej

próza:

1. Eva Matvejová

 

p. uč. M. Koščová                    

Testovanie 9 – 2012

Testovanie 9 – 2012

  Povinnosťou žiakov 9. ročníka základnej školy je zúčastniť sa Testovania 9 – 2012 (predtým Monitor 9), tj. testovania v dvoch učebných predmetoch. Z učebného predmetu matematika a z učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Obsah testov bude rešpektovať prebrané učivo k termínu testovania, tj. od 5.ročníka až k 1. polroku 9. ročníka základnej školy.

Termín testovania určilo Ministerstvo školstva SR na stredu 14. marca 2012.

Náhradný termín určilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na utorok 27.marca 2012. Riaditelia stredných škôl budú pri prijímacom konaní na stredné školy prihliadať na výsledky testovania a zahrnú ich do kritérií pre prijatie na školu.

Baterky na správnom mieste

Baterky na správnom mieste

Máte doma vybité batérie? Nevyhadzujte ich do odpadkového  koša. Nezaťažujte prírodu jedmi. Prineste ich do našej školy. Malé batérie patria medzi nebezpečný odpad, práve preto sa naša škola zapojila do súťaže „Zbieram baterky“. Cieľom súťaže je upozorniť na zber, separáciu a zhodnotenie prenosných batérií a akumulátorov. Súťaž vyhlásila spoločnosť INSA s.r.o. a MACH Trade s.r.o., ktorá ako prvá na svete zaviedla najvyspelejšiu technológiu triedenia a spracovania prenosných batérií.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok