KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Exkurzia Agrokarpaty Plavnica

Exkurzia Agrokarpaty Plavnica

V dňoch 29.9. – 30.9.2011 sa 20 detí našej školy zúčastnilo exkurzie biofarmy Agrokarpaty Plavnica v rámci projektu  „Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“, ktorý realizujeme vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Účastníci mali možnosť nazrieť do tajov pestovania, zberu, sušenia, uskladnenia a spracovania liečivých rastlín ako aj ich využitia a zároveň si overiť už získané vedomosti. Medovku, mätu, šalviu a iné zaručene rozoznajú nielen podľa listov, kvetov, ale aj vône.

Viď: www.bylinkovamozaika.sk

Beh Levočskou dolinou

Beh Levočskou dolinou

Naši žiaci sa 8. septembra zúčastnili 13. ročníka Behu Levočskou dolinou. V silnej konkurencii Levočských športových klubov a základných škôl  z celého okresu dosiahli výborné výsledky.

V kategórii starších žiačok v behu na 2000 m s počtom účastníčok 33 obsadila Simonka Kapalková  časom 8 minút a 57 sekúnd 6. miesto. Na 8. mieste skončila Lukrécia Kandrová časom 9:12. Janka Urdová dobehla na peknom 14. mieste za 9:32. 

V kategórii starších žiakov našu školu reprezentoval Tomaš Pišta, ktorý dobehol na trati dlhej 3000 m v konkurencii 41 súťažiacich na peknom 13. mieste s časom 11 minút a 21 sekúnd. Marek Filičko obsadil 24. miesto časom 12:22.

„Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“

„Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“

Jedinečný projekt s názvom: „Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“ nadväzuje na regionálne tradície /bylinkárstvo na Spiši/, na úspechy vo vedomostných súťažiach, v pestovaní rastlín, i na dlhoročnú spoluprácu s biofarmou a záujem žiakov. Forma participácie komunity školy /učitelia, rodičia, obec, MVO, firma/ sa v obci už osvedčila v iných projektoch. Projektové aktivity budú prebiehať hlavne v rámci voľnočasových aktivít a počas prázdnin /práce na pozemkoch/ i vo vyučovacom procese s prvkami projektového vyučovania. Interaktívnymi metódami a zážitkovým učením žiaci aplikujú poznatky vo viacerých vyučovacích predmetoch /prírodopis, biológia, chémia, občianska náuka /základy prípravy podnikateľského plánu/, matematika /kalkulácie cien, výnosov/, jazyky /nácvik korešpondencie s partnermi/, svet práce, výtvarná výchova /tvorba kvetinových dekorácií/ a informatika /e – learning, elektronická komunikácia, vyhľadávanie informácií, tvorba databázy, umiestnenie informácií o projekte na web stránke, dokumentácia projektu /foto, video/.

Webová stránka www.bylinkovamozaika.sk, bylinkové políčko, ako aj všetky aktivity súvisiace s projektom „sa uskutočnili vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.“

Ak pôjdete okolo, zastavte sa na šálku pravého čaju v príjemnej spoločnosti.

Mgr. Peter Strážik
riaditeľ školy

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2011/2012

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2011/2012

Vážení rodičia!

V školskom roku 2011/2012 pokračuje činnosť Školského strediska záujmových činnosti pri ZŠ s MŠ Spišský Hrhov, v ktorom žiaci môžu bezplatne navštevovať záujmové útvary. Prosím, aby ste zvážili našu širokú ponuku krúžkov, a zároveň poradili s výberom Vašim deťom.

Zvlášť dbajte na výber vhodných krúžkov pre žiakov vyšších ročníkov II. stupňa s ohľadom na reálne potreby zohľadňujúce pokračovanie v štúdiu na stredných a učňovských školách.

Z dôvodu možnosti výberu záujmových útvarov v CVČ, každý žiak si vyberie len jeden krúžok.

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Názov krúžku

Anglický jazyk, II. stupeň - Mgr. Strážik Peter

Cvičenia z matematiky, 9. roč. - Mgr. Kuchčáková Mária

Internetový  -  Lego, I., II. stupeň - Ing. Ondrušová Marta

Ekologický,  II. stupeň - MVDr. Hanulová Daniela

Futbalový, II. stupeň - Mgr. Bašta Pavel

Čitateľský klub, II. stupeň - Mgr. Koščová Marcela

Cvičenia z matematiky, II. stupeň - Ing. Wassermannová Viera

Základy IKT, II. stupeň - Mgr. Palubová Mária

Nemčina, II. stupeň - Mgr. Sivecová Zuzana     

Výtvarný, I. stupeň - Mgr. Kubovčíková Denisa

Šikovníček, I. stupeň - Mgr. Schneiderová Mária  

Vševedko, I. stupeň - Mgr. Grigerová Martina

Taliančina, I. stupeň - Hollová Janka

Tvorivá dielňa, I. stupeň -Mgr. Antolová Mária

Malí majstri, I. stupeň - Bc. Galliková Mária

Pestré všeličo, I. stupeň - Mgr. Pavlanská Jolana

Usilovná včielka, I. stupeň - Mgr. Maľáková Blanka

Maľovaný svet, I. stupeň - Mgr. Hockicková Andrea

Šikovné ruky, I. stupeň - Mgr. Polláková Zuzana

Nauč sa maľovať, I. stupeň -Eva Hamburgová

Slávnostné OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012

Slávnostné OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012

sa uskutoční dňa 05.09.2011 o 8.00 hod. v priestoroch školy.
Tešíme sa na vás!!! 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok