PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Spoznaj svojho kamaráta

Spoznaj svojho kamaráta

Nájsť skutočného priateľa nie je ľahké. No dalo sa to pri spoločných chvíľach, zážitkoch, ktoré sme mali možnosť prežiť v rámci projektu Spoznaj svojho kamaráta od 16. do  20. apríla 2012. Zúčastnilo sa ho osem žiakov našej školy. Našimi partnermi boli žiaci zo ZŠ Nižné Repaše a žiaci z Poľskej republiky. Účastníci boli vybraní v súťaži o najlepšiu videovizitku alebo prezentáciu o svojej škole.

         Program  projektu bol pestrý, pre našich aj poľských účastníkov určite aj poučný. Po obhliadke Levoče, pútnického miesta Mariánskej hory sme si hneď v pondelok prezreli múzeum ľudových nástrojov v Brutovciach. V utorok sme mali možnosť prezrieť si skanzen, Ľubovniansky hrad, kúpeľné mesto Vyšné Ružbachy a pamiatky v Kežmarku. V stredu nás Tatry privítali krásnym počasím a slnko sa na nás usmievalo do konca pobytu. Jazda sedačkovou lanovkou na Solisko, pobyt na ňom, nádherný výhľad, prechádzka okolo Štrbského plesa, to sú zážitky na celý život. Na pobyte nebola núdza okrem výletov aj o spoločne prežité chvíle pri športe či o chvíle, kde sme si mohli navzájom ukázať svoje kultúrne tradície. Program vo štvrtok začal športovými podujatiami, kde sme už neboli rozdelení podľa miest či škôl, ale súťažili sme v zmiešaných  slovensko-poľských družstvách. Večer plný tanca, spevu, hry na hudobných nástrojoch, scénok, nácviku spoločných piesní bol čerešničkou na torte celého podujatia. V piatok, v posledný deň pobytu, sme si prezreli žiacke prezentácie.

          Nastal čas odchodu. Počiatočné rozpaky zo vzájomného spoznávania rýchlo pominuli a nám sa po spoločne strávených dňoch nechcelo rozísť.

Foto viď fotogaléria

p.uč. M. Koščová      

Okresné kolo PYTAGORIÁDY

Okresné kolo PYTAGORIÁDY

Dňa 29.3.2012 sa v Spišskom Podhradí uskutočnilo okresné kolo PYTAGORIÁDY. Žiaci našej školy súťažili v dvoch kategóriách:

P4 - Patrik Kovalik, Tomáš Oravec a Michal Pavlov

P5 - Martin Dzurňák.

Michal Pavlov sa vo svojej kategórií umiestnil na peknom 3.mieste.

Blahoželáme!

p.uč. D. Kubovčíková

Návšteva v tlačiarni

Návšteva v tlačiarni

Marec - mesiac knihy sme si okrem čítania, realizácie projektov o prečítaných knihách pripomenuli aj exkurziou. Dňa 27.3.2012 sme navštívili Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Pracovníci tejto inštitúcie nám umožnili prezrieť si priestory knižnice, štúdia, v ktorých sa knihy čítajú a nahrávajú na CD nosiče. Zaujal nás aj spôsob tlače v braillovom písme.

p. uč. M. Koščová

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa 20.3.2012 žiaci 8.roćníka zúčastnili exkurzie na čističke odpadových vôd v Krompachoch. Oboznámili sa so spôsobom čistenia odpadovej vody a s využitím takto vzniknutého odpadu. Táto exkurzia bola veľmi zaujímavá hlavne preto, že priamo v teréne videli mechanické a tiež biologické čistenie vody. Získali množstvo nových zaujímavých poznatkov. Ďakujeme ochotnému pracovníkovi čističky, ktorý nám primeraným spôsobom umožnil nazrieť do tajomstva premeny znečistenej vody na takú, ktorá už neohrozí naše životné prostredie.

p.uč. V. Wassermannová

Exkurzia - Meteorologická stanica Gánovce

Exkurzia - Meteorologická stanica Gánovce

Pri príležitosti Svetového dňa meteorológie 23.3. sa konal v Gánovciach Deň otvorených dverí, ktorého sme sa zúčastnili so žiakmi siedmeho ročníka. Rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry pomocou rádiosondy sa tu vykonávajú už od roku 1951.  Od roku 1993 merajú meteorológovia v Gánovciach celkový atmosférický ozón, ako jediné meteorologické pracovisko na Slovensku. Posledné roky je pracovisko centrom siete na meranie slnečnej radiácie na Slovensku. Najväčšej pozornosti sa v Gánovciach tešilo vypúšťanie rádiosondy.

p.uč. M. Ondrušová

Foto viď fotogaléria


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok