KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

ZŠ s MŠ Spišský Hrhov v spolupráci s CVČ Spišský Hrhov organizuje v dňoch 20.2. - 24.2. 2012 lyžiarsky výcvik pre žiakov druhého stupňa našej školy v  Lyžiarskom stredisku Poráčska dolina. Výcviku sa zúčastní 20 žiakov pod vedením Mgr. Pavla Baštu a inštruktorov z CVČ Spišský Hrhov.

Foto viď fotogaléria: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/43/

Svet chleba - chlieb vo svete

Svet chleba - chlieb vo svete

Milí žiaci!

Prinášame vám ďalší zaujímavý projekt podporený Centrom pre filantropiu, ktorý spravuje Nadácia Orange, a to s názvom: Svet chleba - chlieb vo svete.
Zámerom projektu je realizácia netradičných pedagogických stratégií  rozvíjajúcich  u žiakov školy vzťah k prírode, remeslám, tradíciám a následne získavanie istých kompetencií k podnikaniu. Spojnicou tém bude chlieb – jeho výroba, tradície, rôzne druhy chleba vo svete, predaj, reklama.../
Témami sa budú žiaci zaoberať  v šiestich blokoch interaktívnymi formami a zážitkovými aktivitami. Formou diskusií, prípadových štúdií budú žiaci s odborníkmi realizovať aktivity na témy príprava podnikateľského plánu, PR, výroba, stavba pece, pečenie, manažment predaja a podobne. V reáli skúsia predávať vlastnoručne upečený chlieb a pečivo s prísadami z vlastnej bylinkovej záhady. V záverečnej fáze projektu bude na školskom dvore postavená malá murovaná pec, v ktorej žiaci upečú vlastný chlieb, pečivo, ale aj pizzu, či koláče.

Oznamujeme rodičom budúcich škôlkárov

Oznamujeme rodičom budúcich škôlkárov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich škôlkárov, že zápis detí do MŠ  Spišský Hrhov na šk. rok 2012/2013 sa uskutoční

15.2. – 16.2.2012 o 10.30 hod.

v budove materskej školy v Spišskom Hrhove.

Čo ponúka naša škôlka?

- pestrá denná činnosť podľa ŠKVP Včielky v úli  v súlade s

ISCED 0

- výuka anglického jazyka

- spolupráca s CVČ – možnosť pracovať v záujmových krúžkoch podľa požiadaviek detí a rodičov

- účasť na rôznych kultúrnych akciách a aktivitách

možnosť využitia počítačovej učebne - získavanie základných zručností s PC

- aktivity enviromentálnej výchovy

- organizujeme výlety, branné vychádzky do prírody

- oslavy sviatkov detí, vystúpenia pre rodičov a širšiu verejnosť, karneval, posedenie pri stromčeku, besedy, návštevy knižnice, návštevy a spolupráca so  ZŠ

- dobrá spolupráca so ZŠ, s pedagogicko-psychologickou poradňou,s detským stomatológom a detským pediatrom

- plnekvalifikovaný pedagogický kolektív, ktorý vám zabezpečí aj kvalitnú prípravu detí do ZŠ

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013 sa uskutoční 1.februára 2012 o 14,00 hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom.

Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Čo ponúka naša škola_?

- od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím moderného jazykového laboratória, možnosť výučby cudzieho jazyka zahraničnými lektormi, od 1. ročníka práca s počítačom formou záujmového útvaru

- školské stredisko záujmovej činnosti (pestrá ponuka záujmových útvarov športových aj nešportových)

- moderne vybavená učebňa informatiky s pripojením na internet, multimediálna učebňa – PC s dataprojektorom a pripojením na internet a interaktívnu tabuľu, notebooky a digitálne fotoaparáty, ďalekohľady pre záujmovú činnosť žiakov

- multifunkčné ihrisko s umelou trávou

- zapojenie v projektoch:  Orange – angličtina pre deti, RED fund, Sponzoring talentovaných žiakov, Individuálne vzdelávanie talentovaných žiakov v anglickom jazyku, Projekt Commenius, e-Twinning, Poznávajme slovensko-poľské pohraničie,  „Otvorená škola", „Škola podporujúca zdravie", „Lego Robolab",    „Strom života", „Škola a svet práce", medzinárodné projekty

- telocvičňa školy, školská knižnica s pripojením na internet , činnosť ŠKD, CVČ, ZUŠ, možnosť zúčastniť sa plaveckého a lyžiarskeho kurzu

- stravovanie vo vlastnej jedálni

- množstvo zaujímavých aktivít - možnosť nahliadnuť na:  www.skolahrhov.sk

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

V posledný školský deň v roku 2011 zavládla na škole rozprávková atmosféra. Prostredníctvom kolied, básní, piesní, tanca a zdramatizovaných hier sme sa sviatočne naladili a spolu prežili príjemné predvianočné dopoludnie.

Bolo pekne.

Bolo krásne,

nech je tak vždy na Vianoce

i po celý rok.

Foto viď fotogaléria


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok