KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Oznamujeme rodičom budúcich škôlkárov

Oznamujeme rodičom budúcich škôlkárov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich škôlkárov, že zápis detí do MŠ  Spišský Hrhov na šk. rok 2012/2013 sa uskutoční

15.2. – 16.2.2012 o 10.30 hod.

v budove materskej školy v Spišskom Hrhove.

Čo ponúka naša škôlka?

- pestrá denná činnosť podľa ŠKVP Včielky v úli  v súlade s

ISCED 0

- výuka anglického jazyka

- spolupráca s CVČ – možnosť pracovať v záujmových krúžkoch podľa požiadaviek detí a rodičov

- účasť na rôznych kultúrnych akciách a aktivitách

možnosť využitia počítačovej učebne - získavanie základných zručností s PC

- aktivity enviromentálnej výchovy

- organizujeme výlety, branné vychádzky do prírody

- oslavy sviatkov detí, vystúpenia pre rodičov a širšiu verejnosť, karneval, posedenie pri stromčeku, besedy, návštevy knižnice, návštevy a spolupráca so  ZŠ

- dobrá spolupráca so ZŠ, s pedagogicko-psychologickou poradňou,s detským stomatológom a detským pediatrom

- plnekvalifikovaný pedagogický kolektív, ktorý vám zabezpečí aj kvalitnú prípravu detí do ZŠ

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013 sa uskutoční 1.februára 2012 o 14,00 hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom.

Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Čo ponúka naša škola_?

- od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím moderného jazykového laboratória, možnosť výučby cudzieho jazyka zahraničnými lektormi, od 1. ročníka práca s počítačom formou záujmového útvaru

- školské stredisko záujmovej činnosti (pestrá ponuka záujmových útvarov športových aj nešportových)

- moderne vybavená učebňa informatiky s pripojením na internet, multimediálna učebňa – PC s dataprojektorom a pripojením na internet a interaktívnu tabuľu, notebooky a digitálne fotoaparáty, ďalekohľady pre záujmovú činnosť žiakov

- multifunkčné ihrisko s umelou trávou

- zapojenie v projektoch:  Orange – angličtina pre deti, RED fund, Sponzoring talentovaných žiakov, Individuálne vzdelávanie talentovaných žiakov v anglickom jazyku, Projekt Commenius, e-Twinning, Poznávajme slovensko-poľské pohraničie,  „Otvorená škola", „Škola podporujúca zdravie", „Lego Robolab",    „Strom života", „Škola a svet práce", medzinárodné projekty

- telocvičňa školy, školská knižnica s pripojením na internet , činnosť ŠKD, CVČ, ZUŠ, možnosť zúčastniť sa plaveckého a lyžiarskeho kurzu

- stravovanie vo vlastnej jedálni

- množstvo zaujímavých aktivít - možnosť nahliadnuť na:  www.skolahrhov.sk

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

V posledný školský deň v roku 2011 zavládla na škole rozprávková atmosféra. Prostredníctvom kolied, básní, piesní, tanca a zdramatizovaných hier sme sa sviatočne naladili a spolu prežili príjemné predvianočné dopoludnie.

Bolo pekne.

Bolo krásne,

nech je tak vždy na Vianoce

i po celý rok.

Foto viď fotogaléria

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Preniesť sa do minulosti, vypočuť si povesť o Jánošíkovi, cisárovi Jozefovi či o iných historických postavách sme si mohli 15.12.2011. Zrealizovali sme školské kolo súťaže Šaliansky Maťko, na ktorom prednášalo 16 žiakov 2. až 7.ročníka.

Na 19.ročniku súťaže sa umiestnili žiaci:

I.kategória:

1.miesto - Benjamín Bednár, III.A

2.miesto - Terézia Oravcová, III.A

3.miesto - Tomáš Taratuta, III.A

II. kategória:

1.miesto - Jakub Pollák, V.A

2.miesto - Ambróz Eliáś, V.A

3.miesto - Martin Dzurňák, V.A

III.kategória:

1.miesto - Andrea Dzurillová, VI.A

2.miesto - Lukáš Pastorek, VII.A

p.uč. M.Koščová

Hudba spája

Hudba spája

Názov výchovného koncertu, na ktorom sme sa zúčastnili 8.12.2011 v telocvični ZŠ. Boli sme aktívnymi účastníkmi hudobného predstavenia, na ktorom nám dvaja hudobníci odohrali množstvo známych rockových piesní. Spievali sme, súťažili, počítali napríklad koľko minie fajčiar na nákup cigariet. Výchovný charakter sa koncertu nedal poprieť. Skvelou atmosférou, ktorá vládla počas koncertu aj ďalšieho vyučovania potvrdil, že hudba spája.

M. Soľanová, IX.A


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok