KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Oddych od školských lavíc

Oddych od školských lavíc

Dňa 22.9.2011 nás svojimi akrobatickými kúskami, kúzlami so šatkou, kartami či inými trikmi prišla rozosmiať dvojica kúzelníkov z cirkusového varieté Samba. Niektorí žiaci sa do programu zapojili, iní sa počas celého vystúpenia snažili prísť na koreň nejakému kúzlu.

Upútať pozornosť detí je náročné, no kúzelníkom sa to podarilo!

http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/34/

Exkurzia Agrokarpaty Plavnica

Exkurzia Agrokarpaty Plavnica

V dňoch 29.9. – 30.9.2011 sa 20 detí našej školy zúčastnilo exkurzie biofarmy Agrokarpaty Plavnica v rámci projektu  „Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“, ktorý realizujeme vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Účastníci mali možnosť nazrieť do tajov pestovania, zberu, sušenia, uskladnenia a spracovania liečivých rastlín ako aj ich využitia a zároveň si overiť už získané vedomosti. Medovku, mätu, šalviu a iné zaručene rozoznajú nielen podľa listov, kvetov, ale aj vône.

Viď: www.bylinkovamozaika.sk

Beh Levočskou dolinou

Beh Levočskou dolinou

Naši žiaci sa 8. septembra zúčastnili 13. ročníka Behu Levočskou dolinou. V silnej konkurencii Levočských športových klubov a základných škôl  z celého okresu dosiahli výborné výsledky.

V kategórii starších žiačok v behu na 2000 m s počtom účastníčok 33 obsadila Simonka Kapalková  časom 8 minút a 57 sekúnd 6. miesto. Na 8. mieste skončila Lukrécia Kandrová časom 9:12. Janka Urdová dobehla na peknom 14. mieste za 9:32. 

V kategórii starších žiakov našu školu reprezentoval Tomaš Pišta, ktorý dobehol na trati dlhej 3000 m v konkurencii 41 súťažiacich na peknom 13. mieste s časom 11 minút a 21 sekúnd. Marek Filičko obsadil 24. miesto časom 12:22.

„Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“

„Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“

Jedinečný projekt s názvom: „Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“ nadväzuje na regionálne tradície /bylinkárstvo na Spiši/, na úspechy vo vedomostných súťažiach, v pestovaní rastlín, i na dlhoročnú spoluprácu s biofarmou a záujem žiakov. Forma participácie komunity školy /učitelia, rodičia, obec, MVO, firma/ sa v obci už osvedčila v iných projektoch. Projektové aktivity budú prebiehať hlavne v rámci voľnočasových aktivít a počas prázdnin /práce na pozemkoch/ i vo vyučovacom procese s prvkami projektového vyučovania. Interaktívnymi metódami a zážitkovým učením žiaci aplikujú poznatky vo viacerých vyučovacích predmetoch /prírodopis, biológia, chémia, občianska náuka /základy prípravy podnikateľského plánu/, matematika /kalkulácie cien, výnosov/, jazyky /nácvik korešpondencie s partnermi/, svet práce, výtvarná výchova /tvorba kvetinových dekorácií/ a informatika /e – learning, elektronická komunikácia, vyhľadávanie informácií, tvorba databázy, umiestnenie informácií o projekte na web stránke, dokumentácia projektu /foto, video/.

Webová stránka www.bylinkovamozaika.sk, bylinkové políčko, ako aj všetky aktivity súvisiace s projektom „sa uskutočnili vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.“

Ak pôjdete okolo, zastavte sa na šálku pravého čaju v príjemnej spoločnosti.

Mgr. Peter Strážik
riaditeľ školy

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2011/2012

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2011/2012

Vážení rodičia!

V školskom roku 2011/2012 pokračuje činnosť Školského strediska záujmových činnosti pri ZŠ s MŠ Spišský Hrhov, v ktorom žiaci môžu bezplatne navštevovať záujmové útvary. Prosím, aby ste zvážili našu širokú ponuku krúžkov, a zároveň poradili s výberom Vašim deťom.

Zvlášť dbajte na výber vhodných krúžkov pre žiakov vyšších ročníkov II. stupňa s ohľadom na reálne potreby zohľadňujúce pokračovanie v štúdiu na stredných a učňovských školách.

Z dôvodu možnosti výberu záujmových útvarov v CVČ, každý žiak si vyberie len jeden krúžok.

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Názov krúžku

Anglický jazyk, II. stupeň - Mgr. Strážik Peter

Cvičenia z matematiky, 9. roč. - Mgr. Kuchčáková Mária

Internetový  -  Lego, I., II. stupeň - Ing. Ondrušová Marta

Ekologický,  II. stupeň - MVDr. Hanulová Daniela

Futbalový, II. stupeň - Mgr. Bašta Pavel

Čitateľský klub, II. stupeň - Mgr. Koščová Marcela

Cvičenia z matematiky, II. stupeň - Ing. Wassermannová Viera

Základy IKT, II. stupeň - Mgr. Palubová Mária

Nemčina, II. stupeň - Mgr. Sivecová Zuzana     

Výtvarný, I. stupeň - Mgr. Kubovčíková Denisa

Šikovníček, I. stupeň - Mgr. Schneiderová Mária  

Vševedko, I. stupeň - Mgr. Grigerová Martina

Taliančina, I. stupeň - Hollová Janka

Tvorivá dielňa, I. stupeň -Mgr. Antolová Mária

Malí majstri, I. stupeň - Bc. Galliková Mária

Pestré všeličo, I. stupeň - Mgr. Pavlanská Jolana

Usilovná včielka, I. stupeň - Mgr. Maľáková Blanka

Maľovaný svet, I. stupeň - Mgr. Hockicková Andrea

Šikovné ruky, I. stupeň - Mgr. Polláková Zuzana

Nauč sa maľovať, I. stupeň -Eva Hamburgová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok