KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Dňa 17.1.2013 sa žiaci 2. až 7. ročníka mohli prezentovať umeleckým prednesom slovenských ľudových povestí. Na školské kolo  súťaže Šaliansky Maťko sa pripravili veľmi zodpovedne a za svoju snahu boli viacerí ocenení.

1.kategória: 1. miesto – Nikola Ďurikovičová

                      2. miesto – Daniela Albertová

                      3. miesto – Ema Galiková 

2.kategória: 1. miesto – Terézia Oravcová

                      2. miesto – Benjamín Bednár

                      3. miesto – Jakub Dzurňák

                                         Dávid Dzurilla

3.kategória: 1. miesto – Dominika Janičková

                      2. miesto – Ambróz Eliáš

                      3. miesto – Jakub Pollák

                                         Gabriela Kačúrová

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2013/2014 sa uskutoční 5.februára 2013 od 13.00 do 15.00 hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom.

Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Poplatok za predlohové zošity a prvú knihu je 9 eur.

Čo ponúka naša škola_?

  • od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím moderného jazykového laboratória s interaktívnou tabuľou a najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami
  • moderne vybavená učebňa informatiky, multimediálna učebňa, Ekoučebňa
  • školská knižnica, telocvičňa školy, multifunkčné ihrisko
  • možnosť zúčastniť sa plaveckého, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode
  • činnosť ŠKD, CVČ, ZUŠ, školské stredisko záujmovej činnosti (pestrá ponuka záujmových útvarov športových aj nešportových)
  • zapojenie žiakov prvého stupňa do projektu zo zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka
  • množstvo zaujímavých aktivít - možnosť nahliadnuť na:  www.skolahrhov.sk, www.bylinkovamozaika.sk, www.sphrhov-poronin.sk/
  • stravovanie v školskej jedálni

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Školská akadémia

Školská akadémia

Koniec kalendárneho roka bez kultúrneho programu? To si už nevieme predstaviť! Scénky, tance, piesne, vinše. Pripravovali sme si ich niekoľko týždňov pred dňom D. Pekne vyzdobená telocvičňa 20.12.2012 či predvianočná nálada u všetkých boli predzvesťou toho, že program mohol začať.  Po príjemne strávených chvíľach sme si popriali krásne sviatky a rozbehli sa za zaslúženými dňami oddychu.

Vianočné prianie

Vianočné prianie

 

Milí kolegovia, žiaci, rodičia, Hrhovčania!
Všetkým Vám zo srdca prajem krásne prežitie vianočných sviatkov, plné rodinnej pohody, lásky a vzájomnej blízkosti. Nech čaro najbližších dní je odmenou za Vašu celoročnú prácu, pomoc a ochotu spolupracovať na zveľaďovaní našej školy.

V novom roku Vám prajem veľa zdravia, optimizmu a úspechov v rodinnom aj pracovnom prostredí. Želám si, aby bol pre nás všetkých taký úspešný ako práve odchádzajúci rok.

Mgr. Peter Strážik

Mikulášska nádielka

Mikulášska nádielka

A je to tu! Tak dlho očakávaný a deťmi milovaný deň . Už od samého rána sa školou šírila nervozita z príchodu Mikuláša. Prišiel. A nie sám. Spoločnosť mu robili jeho pomocníci anjeli a čerti. Žiaci 9.ročníka v spolupráci s CVČ pripravili dňa 6. 12. 2012 pre žiakov školy program. Po speváckych , tanečných a hereckých číslach žiakov sa deti zapájali do rôznych súťaží. Po odchode Mikuláša sa otvárali balíčky a všade bolo  vidieť spokojné a rozžiarené tváre detí.

Pozri fotogalériu:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/65/


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok