PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Hrnčiarska dielňa - exkurzia

Hrnčiarska dielňa - exkurzia

Dňa 21.1. a 30.1.2014 sa žiaci V.A, VI.A a VII.A v rámci vyučovania zúčastnili tvorivej exkurzie v keramickej dielni v Levoči. Pod odborným vedením mali možnosť nahliadnuť do tajov hrnčiarstva. Dozvedeli sa veľa  o rôznych spôsoboch spracovania hliny. Prakticky si vyskúšali: hnietenie, stláčanie, rozťahovanie, vaľkanie, vtláčanie. Najzaujímavejšia bola práca na samotnom hrnčiarskom kruhu. Aj keď to bolo náročné, niektorým žiakom sa to podarilo. Vytočili si hrnček, či vázu.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

P.uč.M.Ondrušová

Fotogaléria: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/74/

Zápis do prvého ročníka

Zápis do prvého ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 sa uskutoční 20.januára 2014 od 14.00 hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom.

Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Poplatok za predlohové zošity a prvú knihu je 9 eur.

Čo ponúka naša škola_?

  • od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím moderného jazykového laboratória s interaktívnou tabuľou a najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami
  • moderne vybavená učebňa informatiky, multimediálna učebňa, Ekoučebňa
  • školská knižnica, telocvičňa školy, multifunkčné ihrisko
  • možnosť zúčastniť sa plaveckého, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode
  • činnosť ŠKD, ZUŠ, pestrá ponuka záujmových útvarov športových aj nešportových
  • zapojenie žiakov prvého stupňa do projektu zo zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka
  • množstvo zaujímavých aktivít - možnosť nahliadnuť na:  www.skolahrhov.sk, www.bylinkovamozaika.sk, www.sphrhov-poronin.sk/
  • stravovanie v školskej jedálni

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Projekt nám veľmi pomohol

Projekt nám veľmi pomohol

Naďalej pokračujeme v začatých inováciách prostredníctvom projektu: „Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania.“

Zaškolení pedagógovia využívajú svoje poznatky, delia sa s nimi aj s ostatnými pracovníkmi školy. Nadväznosť aktivít spočíva aj v úsilí pokračovať v doškoľovaní žiakov z MRK s cieľom minimalizovať podpriemerné nedostatky vo vzdelávacích výsledkoch. Udržanie kvality poskytovaných úžitkov je zabezpečené uplatňovaním nadobudnutých schopností, vedomostí a zručností do výchovno-vzdelávacieho procesu. So získanými alebo zlepšenými kvalitami cieľovej skupiny sa zlepšuje celkový “image“ ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove, čím sa zvýši záujem učňovských, stredných škôl o žiakov z MRK pochádzajúcich zo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove.

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Pred Vianocami sme si posledný deň v škole spríjemnili vyrábaním vianočných ozdôb a kultúrnym programom.  Žiaci svoje herecké či tanečné schopnosti ukázali v rôznych scénkach, tancoch, zaspievali vianočné piesne. Po úspešnom ukončení programu sa všetci rozbehli domov  užiť si príjemné dni prázdnin.

p.uč. M.Koščová    

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Povesti slovenských autorov sme si mohli vypočuť  na školskom kole súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 15.12.2013. Svoje recitačné schopnosti nám predviedli žiaci 2. až 7.ročníka. Umiestnili sa žiaci: I. kategória: 1.miesto: Ema Galiková, 3. miesto: Timea Dzurňáková, Sára Richtarčíková

II. kategória: 1. miesto: Terézia Oravcová, 2. miesto: Benjamín Bednár, 3. miesto: Laura Holotňáková, Nikola Ďurikovičová

III. kategória: 1. miesto: Dávid Dzurilla, 2. miesto: Matúš Jánošik, 3. miesto: Radka Kuchčáková

p.uč. M.Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok