PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Tešíme sa na hodinách anglického jazyka

Tešíme sa na hodinách anglického jazyka

Inovované hodiny anglického jazyka sú veľkým oživením vďaka projektu: „Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania,“ hlavne prostredníctvom dramatizácie prečítaného textu. Pokiaľ žiak prejde zážitkovým učením, nie je odsúdený len k mechanickej reprodukcii slov, striktnému čítaniu, ale zapája sa do obsahu napísaného, rozvíja svoju fantáziu. Toto zážitkové učenie sa prenáša do čitateľského výkonu, čo sa odráža v interpretácii, umožní vyjadriť pocity z prečítaného. Žiak sa viac približuje správnemu frázovaniu a tempu čítaného textu. Učí sa rozlišovať objektívne od subjektívneho a komunikačný zámer. Prostredníctvom reprodukcie si vytvára vlastný postoj k prečítanému, pozitívny vzťah k literatúre a ďalším druhom umenia  založených na umeleckom texte. Rozvíja sa emocionálne a estetické cítenie.

MISS ŠKD 2014

MISS ŠKD 2014

Prvý ročník súťaže krásy MISS ŠKD 2014 sa konal v pondelok 17.2.2014. Do súťaže sa zapojilo 15 dievčat. Porota finalistky posudzovala na základe tanca, zodpovedania otázky, športovej úlohy, promenády,či prehliadky šiat. Medzi porotcami boli p.uč. Kubovčíková, p.uč. Schneiderová a p.uč. Sivecová. Víťazkou sa stala a teda titul MISS ŠKD získala KRISTÍNKA WAGNEROVÁ z 2.A. Prvou vicemiss sa stala TAMARKA KAMARÝTOVÁ z 3.A a druhou vicemiss sa stala NIKOLA ĎURIKOVIČOVÁ zo 4.A. Titul MISS SYMPATIA si odniesla KARINKA KAŠČÁKOVÁ z 1.A tiedy a titul MISS VLASY získala EMKA GALLIKOVÁ z 3.A triedy. Víťazkam blahoželáme a tešíme sa o rok.

Foto: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/76/

P. vych. M.Galliková

Karneval

Karneval

Streda 5.2. 2014 bola pre žiakov našej školy netradičným dňom. V našej telocvični si urobili zábavu čarovné bytosti. Videli sme tam tancovať princezné, pirátov, Spidermanov a iné rozprávkové postavičky. Ak by sme nevedeli, že v tento deň sa má konať karneval, možno by sme sa niektorých aj báli, lebo boli na nerozoznanie od ozajstných. Podujatie sa stretlo aj tento rok s veľkým záujmom a účasťou detí. Program začal promenádou masiek, ktoré boli originálne a rozmanité. Masky, ktoré zaujali najviac boli odmenené peknými cenami. Atmosféra na karnevale bola vynikajúca, deti sa zabávali, súťažili a šantili v rytme hudby. Veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať a o rok sa stretneme minimálne v takomto počte na ďalšom školskom karnevale.

 p. uč. M. Schneiderová 

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Príbeh o Jánošíkovi, ľudovú tanečnú komédiu, sme mali možnosť vidieť 5.2.2014 v Štátnom divadle v Košiciach. Po predstavení sme využili pekné slnečné počasie a urobili sme si obhliadku námestia.

p.uč. M.Koščová

foto - http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/75/     

Karneval

Karneval

Dňa 31.1.2014 sme v našej škole v Roškovciach mali karnevalovú náladu.  Z triedy sa ozývala veselá hudba, z jedálne sa šírila vôňa čerstvo vysmážaných šišiek.  Karnevalové masky si deti  vyrobili sami a pri ich príprave si dali záležať. Spoločne sme sa zabávali, súťažili, tancovali  a ochutnávali pripravené dobroty.

Tr. uč.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok