PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Krásu umeleckého slova sme si mohli vychutnať na súťaži Hviezdoslavov Kubín, ktorá je zameraná na prednes poézie a prózy. Ako vždy aj teraz sa na ňu žiaci zodpovedne pripravili a svoje recitačné schopnosti predviedli na školskom kole. Na prvých miestach v jednotlivých kategóriách sa umiestnili žiaci:  Nikola Ďurikovičová, Tamara Kamarýtová, Dáša Galliková a Timea Orlovská. Z druhých miest sa tešili: Matúš Jánošík, Ivana Semanová,Lujza Opremčáková a Daniela Albertová. Tretie miesto získali: Laura Holotňáková a Jozef Antol. Víťazi našu školu reprezentovali na okresnom kole v Levoči, kde sa Tamarka Kamarýtová umiestnila na peknom 3. mieste.

p.uč.M.Koščová

Znovuzrodenie lesa – beseda s ekológom

Znovuzrodenie lesa – beseda s ekológom

Beseda začala premietaním filmu Znovuzrodenie lesa, na ktorom sa zúčastnili žiaci 6.- 9. ročníka. Autori filmu sa snažia ukázať, ako funguje prirodzený les. Les, do ktorého človek nezasahuje. Besedu viedla p. Gavalierová, ktorá poukázala na to, že každý aj zdanlivo bezvýznamný článok a živočích má svoju dôležitú úlohu pre fungovanie a dlhodobú existenciu lesa.

p.uč. D. Hanulová

Beseda s poľovníkom

Beseda s poľovníkom

Dňa 28.2. 2014 sa zúčastnili žiaci  6. ročníka besedy venovanej lesu, ochrane prírody a poľovníctvu, ktorú viedol p. J.Antal. Žiaci sa dozvedeli  množstvo zaujímavých informácií o fungovaní lesa, o poľovníctve, poľovných druhoch zveri v súvislosti s ochranou prírody.

p.uč.M.Ondrušová

Súťaž v skákaní cez švihadlo

Súťaž v skákaní cez švihadlo

Dňa 20.2.2014 prebehla na našej škole súťaž  v skákaní cez švihadlo. Svoju vytrvalosť a kondíciu si zmerali žiaci 1. - 4. ročníka. Medzi dievčatami nechýbal ani jeden chlapec. Svedčí o tom aj jeho  umiestnenie.

1.miesto- Nikola Ďurikovičová - IV.A

2. miesto- Matúš Vaškeba - IV.A

3. miesto- Sára Richtarčíková – III.A

p.uč. M. Grigerová

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž

Ako každoročne, aj v tomto šk. roku sa zrealizovala  v  škole výtvarnú súťaž. O tom, že  sú deti   tvorivé a majú fantáziu, svedčia aj  ich pekné práce.

1. miesto -  III.A -  T. Bujnovský, P. Dičák

2. miesto -  IV.A- K. Šromek, J. Antol

3. miesto –  I.A - M. Vaškeba, J. Drabík

4. miesto- II.A -  T. Orlovská, K. Košút

Víťazom blahoželáme a prajeme do budúcnosti veľa tvorivých nápadov.

p.uč. M. Grigerová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok