KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Môj literárny hrdina

Môj literárny hrdina

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme sa zapojili aj do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája školy: Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré mohli žiaci vyrobiť ľubovoľnou technikou.

p.uč. M.Antolová, p.uč. M.Koščová

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc

Deň, na ktorý na našej škole nezabúdame a pripomíname si ho už tradične - čítaním, prácou s knižnými publikáciami. Naše „pracovníčky knižnice“ sú mladším spolužiakom ochotné vždy poradiť, pripraviť si pre ne rôzne zábavné súťaže. Povedz mi, čo čítaš a ja...Dopĺňaním, tohto a ďalších podobných citátov si tento deň pripomenuli aj žiaci II. stupňa. Školské  kolo čitateľskej súťaže bolo zamerané na vyhľadávanie pojmov v encyklopédiách, na orientáciu v slovníkoch. Svoju pozornosť či fantáziu mohli žiaci uplatniť pri riešení rôznych tvorivých úloh zameraných na čítanie s porozumením.

p.uč. M.Koščová

Testovanie 5-2013

Testovanie 5-2013

Dňa 13. novembra 2013 (streda) sa uskutočnilo pilotné testovanie žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ. Do testovania bolo prihlásených 2 153 žiakov z 89 ZŠ. Pilotné Testovanie 5, tzv. monitor pre piatakov, overil, čo sa žiaci naučili počas štúdia na prvom stupni základnej školy.

Dr. D.Hanulová

Informatická súťaž IBOBOR

Informatická súťaž IBOBOR

V dňoch 13.-15.11.2013 sa 42 žiakov našej školy zapojilo do internetovej súťaže IBOBOR.Najúspešnejśí boli: L. Holotňáková, IV.A, K.Kubíková, IV.A a E.Galliková, III.A - blahoželáme.

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín. V r. 2012/2013 sa konala v 22 krajinách a zapojilo sa do nej pol milióna žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

Papierový svet

Papierový svet

Dňa 7. novembra sa telocvičňa v našej škole premenila na vzletovo-pristávaciu dráhu. Piloti 5. a 6. ročníka našej školy preukázali svoju tvorivosť a šikovnosť v hode vlastnoručne vyrobeným papierovým lietadielkom. Nebolo to ľahké.

 Traja najlepší stavitelia a zároveň piloti papierových lietadiel boli odmenení.

1.miesto: Denis Pišta, 2.miesto:Jakub Dzurnák, 3.miesto: Rastislav Burkot

Dr.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok