PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Svetový deň vody 2014 -,,Voda a  energia“

Svetový deň vody 2014 -,,Voda a energia“

Aj v tomto školskom roku sme si na našej škole  pripomenuli Svetový deň vody. Jeho ústrednou témou bolo heslo: Voda a energia. OSN zvolila túto tému, aby zvýšila povedomie o vzájomných väzbách medzi nimi a upriamila pozornosť aj na lepšie využívanie vody v zelenej ekonomike.

Dňa 21.marca 2014 sme so žiakmi II. stupňa prežili tvorivé hodiny plné informácií  o vode. O nutnosti i potrebe ochrany tejto dôležitej súčasti každej formy života nás informovala prezentácia, zameraná na rozbor tejto problematiky. Oboznámili sme sa so základným princípom kolobehu vody v prírode a ,samozrejme, riešili „mokré príklady“.  Pri tejto príležitosti si žiaci preverili svoje schopnosti v týchto disciplínach: vedomostnom kvíze, výtvarnej a literárnej súťaži. Veríme, že aj takými malými tvorivými aktivitami podnietime u deti pozitívny vzťah k prírode a k zdravému životnému štýlu.

 p.uč.    V. Wassermannová          

Exkurzia na ekofarme Odorica

Exkurzia na ekofarme Odorica

Dňa 24.3.2014 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie na ekofarme Odorica. Exkurzia bola v rámci Svetového dňa vody zameraná na ekologické využívanie a ochranu vodných zdrojov. Žiaci sa oboznámili so systémom zachytávania a  využívania dažďovej vody na farme. Tá sa používa na zavlažovanie záhrady, na čistenie vonkajších a vnútorných priestorov a ako prírodná nádrž na  kúpanie mangalíc.

Na farme nie je vodovod. Zdrojom pitnej vody sú dve studne. Tie sa pravidelne čistia, aby voda spĺňala všetky parametre vody vhodnej na pitie. Všetky výrobky  z farmy sú z rastlín a zvierat pestovaných a chovaných podľa zásad ekologického poľnohospodárstva.

Ďakujeme p. Homolovej za vyčerpávajúci výklad a za ochutnávku bylinkových čajov.

p.uč. V. Wassermannová

Meteorologická stanica Gánovce, exkurzia

Meteorologická stanica Gánovce, exkurzia

Pri príležitosti Svetového dňa meteorológie 23.3. sa konal v Gánovciach 21.3.2014 Deň otvorených dverí, ktorého sme sa zúčastnili so žiakmi VII.A. Rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry pomocou rádiosondy sa tu vykonávajú už od r.oku 1951. Od roku 1993 merajú meteorológovia v Gánovciach celkový atmosférický ozón, ako jediné meteorologické pracovisko na Slovensku. Posledné roky je pracovisko centrom siete na meranie slnečnej radiácie na Slobvensku. Najväčšej pozornosti sa v Gánovciach tešilo vypúšťanie rádiosondy.

p.uč. M.Ondrušová

pozri foto - http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/77/

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

V dňoch 18.3.-19.3.2014 sa žiaci našej školy K.Pavlovová III.A, P.Dičák III.A a P.Kovalik VI.A zúčastnili okresného kola Pytagoriády v Spišskom Podhradí.

Peter Dičák získal pekné 3.miesto.

Víťazovi srdečne blahoželáme.

p.zást. M.Kuchčáková

OLYMPIÁDA Z OBČIANSKEJ NÁUKY

OLYMPIÁDA Z OBČIANSKEJ NÁUKY

Vo februári sa v našej škole uskutočnila olympiáda z občianskej náuky. Prevetrali sme si informácie o Slovensku, jeho polohe, území, politickej situácií, flóre a faune a o jeho pamiatkach.  Zistili sme aj, čo všetko o našej rodnej krajine ešte nevieme.

Víťazi:

mladší žiaci:

1. Patrik Kovalik – 6.ročník

2. Lukáš Dzurňák – 6.ročník

3. Tomáš Oravec - 6. ročník

starší žiaci

1. Andrea Dzurillová – 8.ročník

2. Matej Seman – 8.ročník

3. Emma Dzurillová – 8.ročník

    Jakub Pollák – 7.ročník

Víťazom srdečne blahoželáme.

p.uč. Martina Bednáriková

 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok