KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Projekt Zelená škola

Projekt Zelená škola

V školskom roku 2013/2014 sme sa rozhodli zapojiť do projektu Zelená škola. Je to medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools). Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti.

Jednou z jej priorít je aktívne zapojenie žiakov do projektu. Tí sa stávajú súčasťou pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú environmentálne zlepšenia. Jednou z tém Zelenej školy je Zeleň a ochrana prírody. Práve tú sme si vybrali, a tak ozeleňujeme interiér školy, jej areál premieňame na výučbovú ekoplochu, a nezabúdame ani na aktívnu ochranu prírody.

Exkurzia - Planetárium v Prešove

Exkurzia - Planetárium v Prešove

Dňa 31.3. 2014 sa žiaci III.A, IV.A,VII.A a VIII.A s p. uč. Grigerovou, Pavlanskou
a Wasermanovou zúčastnili prehliadky náučného programu „Rozprávanie o slnečnej
sústave“ vo hvezdárni a planetáriu v Prešove. V rámci návštevy si prezreli aj stálu expozíciu. Netradičné pohľady na vesmír, hviezdnu oblohu a našu Zem zaujali všetkých. Poznatky o zrode či rozpínaní vesmíru určite využijeme nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v bežnom živote.
p.uč. M. Grigerová

Svetový deň vody 2014 -,,Voda a  energia“

Svetový deň vody 2014 -,,Voda a energia“

Aj v tomto školskom roku sme si na našej škole  pripomenuli Svetový deň vody. Jeho ústrednou témou bolo heslo: Voda a energia. OSN zvolila túto tému, aby zvýšila povedomie o vzájomných väzbách medzi nimi a upriamila pozornosť aj na lepšie využívanie vody v zelenej ekonomike.

Dňa 21.marca 2014 sme so žiakmi II. stupňa prežili tvorivé hodiny plné informácií  o vode. O nutnosti i potrebe ochrany tejto dôležitej súčasti každej formy života nás informovala prezentácia, zameraná na rozbor tejto problematiky. Oboznámili sme sa so základným princípom kolobehu vody v prírode a ,samozrejme, riešili „mokré príklady“.  Pri tejto príležitosti si žiaci preverili svoje schopnosti v týchto disciplínach: vedomostnom kvíze, výtvarnej a literárnej súťaži. Veríme, že aj takými malými tvorivými aktivitami podnietime u deti pozitívny vzťah k prírode a k zdravému životnému štýlu.

 p.uč.    V. Wassermannová          

Exkurzia na ekofarme Odorica

Exkurzia na ekofarme Odorica

Dňa 24.3.2014 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie na ekofarme Odorica. Exkurzia bola v rámci Svetového dňa vody zameraná na ekologické využívanie a ochranu vodných zdrojov. Žiaci sa oboznámili so systémom zachytávania a  využívania dažďovej vody na farme. Tá sa používa na zavlažovanie záhrady, na čistenie vonkajších a vnútorných priestorov a ako prírodná nádrž na  kúpanie mangalíc.

Na farme nie je vodovod. Zdrojom pitnej vody sú dve studne. Tie sa pravidelne čistia, aby voda spĺňala všetky parametre vody vhodnej na pitie. Všetky výrobky  z farmy sú z rastlín a zvierat pestovaných a chovaných podľa zásad ekologického poľnohospodárstva.

Ďakujeme p. Homolovej za vyčerpávajúci výklad a za ochutnávku bylinkových čajov.

p.uč. V. Wassermannová

Meteorologická stanica Gánovce, exkurzia

Meteorologická stanica Gánovce, exkurzia

Pri príležitosti Svetového dňa meteorológie 23.3. sa konal v Gánovciach 21.3.2014 Deň otvorených dverí, ktorého sme sa zúčastnili so žiakmi VII.A. Rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry pomocou rádiosondy sa tu vykonávajú už od r.oku 1951. Od roku 1993 merajú meteorológovia v Gánovciach celkový atmosférický ozón, ako jediné meteorologické pracovisko na Slovensku. Posledné roky je pracovisko centrom siete na meranie slnečnej radiácie na Slobvensku. Najväčšej pozornosti sa v Gánovciach tešilo vypúšťanie rádiosondy.

p.uč. M.Ondrušová

pozri foto - http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/77/


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok