KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Projektové aktivity

Projektové aktivity

V mesiacoch január až jún 2013 vybraní pedagogickí zamestnanci Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove absolvujú niekoľko školení zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti a používanie multimediálnej cvičebnice. Školenia absolvuje 11 pedagogických zamestnancov v rámci implementácie projektu: „Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania.“. Učitelia budú nadobudnuté vedomosti po absolvovaní školení zavádzať do vyučovania pre zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov. V priebehu aktivity sa uskutoční niekoľko školení, ktoré budú zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti: rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní rozvoj čitateľskej gramotnosti v nižšom sekundárnom vzdelávaní čítaním a písaním ku kritickému mysleniu podpora kritického myslenia práca s multimediálnou knihou na rozvoj čitateľskej gramotnosti školenie k pracovným listom Adamko školenie – rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní Školenie bolo zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 30 hodín. Cieľom školenia bolo aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov v primárnom vzdelávaní porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využiť ich vo svojom učení. školenie - rozvoj čitateľskej gramotnosti v nižšom sekundárnom vzdelávaní Školenie bolo zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 30 hodín. Cieľom školenia bolo aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využiť ich vo svojom učení. školenie - čítaním a písaním ku kritickému mysleniu Školenie bolo zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 60 hodín, z čoho 40 hodín je prezenčne a 20 hodín dištančne. Cieľom školenia bolo zvýšiť kompetenciu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť. školenie - podpora kritického myslenia Školenie bude zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 60 hodín, z čoho 40 hodín je prezenčne a 20 hodín dištančne. Školenie nadväzuje na školenie Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu a jeho cieľom je zvýšiť kompetenciu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť. školenie - práca s multimediálnou knihou na rozvoj čitateľskej gramotnosti Školenie bude zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 8 hodín. Cieľom školenia je zvýšiť kompetenciu učiteľov v oblasti práce s multimediálnou sadou kníh pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. školenie - školenie k pracovným listom Adamko Školenie bude zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 8 hodín. Cieľom školenia je oboznámiť učiteľov ako využiť učebnú pomôcku spolu s pracovnými a metodickými listami na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Účasť pedagógov na jednotlivých školeniach priamo nadväzuje na predchádzajúce aktivity. Absolvovanie jednotlivých školení prispeje k zvýšeniu kvality a interaktivity vo vyučovaní.  Všetky školenia sú naplánované tak aby prispeli k zvýšeniu odbornosti pedagógov v ich odbore. Poznatky zo školení sa odzrkadlia aj v novovytvorených učebných materiáloch, kde sa žiaci oboznámia s informáciami získaných prostredníctvom absolvovaných školení a prispejú k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti žiakov. Aktivita bude prebiehať formou externých školení. Absolvovaním tréningov od externých lektorov bude získaný aj základný know-how pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, podporu kritického myslenia a využitie multimediálnych kníh pri výučbe vybraných predmetov. Všetky školenia sú potrebné pre zvýšenie kvalifikácie vyučujúcich v ich odbore a zároveň sa tým prispeje k zvýšeniu kvality a odbornosti vytvorených materiálov. Metódy vzdelávania: Výklad, inštruktáž,  participatívne techniky - prípadové štúdie, simulácie, interakčné techniky,  individuálne konzultácie a poradenstvo pre účastníkov. Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity bude zabezpečené na základe hodnotiacich dotazníkov, ktoré sú zamerané na 3 oblasti: hodnotí sa predmet školenia, či bola obsahová náplň školenia postačujúca, výkon školiteľa a  organizačné zabezpečenie školenia. Ďalším hodnotiacim kritériom je úspešnosť pedagógov pri záverečných prezentáciách a pohovoroch a následné získanie certifikátov/osvedčení.

viac informací viac informací

Matematický klokan 2013

Matematický klokan 2013

Blahoželáme úspešným rieśiteľom medzinárodnej súťaže Matematický klokan P. Dičákovi z II.A, S. Macejovej z II.A a školskému šampiónovi P. Kovalikovi z V.A, ktorí sa zaradili medzi 20% najúspešnejśích riešiteľov v SR.

p.zást. M. Kuchčáková

Múdra hlavička

Múdra hlavička

Dňa 17.4. 2013 sa konal vedomostný kvíz MÚDRA HLAVIČKA. Súťažili 4 družstvá z prvého stupňa. Snažili sa všetci, ale víťaz bol len jeden...

p.uč. J.Pavlanská

Pozri fotogalériu:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/69/

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Komu sa nelení, tomu sa zelení

 

Osláv Dňa Zeme sa už tradične zúčastňujú všetci žiaci našej školy. V tomto školskom roku sme sa sústredili predovšetkým na úpravu nášho okolia. Vybrali sme hrable, fúriky, metly a hurá do práce. Každá trieda mala vymedzený priestor, ktorý potreboval vyčistiť. Práce po zime bolo neúrekom, ale hravo sme to zvládli. Nielen slovami, ale predovšetkým činmi sme teda oslavovali sviatok našej krásnej modrej planéty.

„ Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod.“ Verte, že aj budúci rok budeme určite chcieť...

p.uč. D.Hanulová

Pozri fotogalériu:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/68/


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok