KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Šarkaniáda

Šarkaniáda

Na piatok sme sa tešili hádam všetci. Slniečko svietilo, vietor pofukoval, deti prišli s dobrou náladou a so  šarkanom v ruke. Zábava mohla začať. Tým zdatnejším v behu sme mohli len závidieť, ako im šarkany krásne vyleteli do výšky. Kde tu, sa našla aj slzička, pretože ich šarkany nevyleteli .  Verím, že o rok  opäť zorganizujeme takého krásne popoludnie v púšťaní šarkanov a možno aj v oveľa väčšom počte.

p. uč. A. Hockicková  a  p.vych. M.Antolová

Sivá Brada – kopec rastúci z vody

Sivá Brada – kopec rastúci z vody

Pri Spišskom Podhradí sa belie nenápadný  vŕšok, Sivá brada, ktorého siluetu dotvára malá  kaplnka. Túto zaujímavú geologickú lokalitu s cennou vegetáciou a živočíšstvom, ktorá je národnou prírodnou rezerváciou navštívili žiaci 8. ročníka 24.9.2014. Predstavuje jednu z najväčších aktívnych slovenských travertínových kôp. Cesta odtiaľ viedla Pažicou, ktorá je tiež súčasťou najrozsiahlejšieho travertínového komplexu na Slovensku.

p.uč.D.Hanulová

Už 12 ročné deti poznajú svoje práva

Už 12 ročné deti poznajú svoje práva

,„Nie je trestné, keď speváci vo videách propagujú marihuanu? Môže prezident zvýšiť dôchodky? Len Rómovia dostávajú peniaze od štátu?“- toto boli otázky z diskusie žiakov Základnej školy v Spišskom Hrhove s členmi Parlamentu právnikov, ktorí už niekoľko mesiacov navštevujú stredné a základné školy s cieľom zvyšovať právnu gramotnosť mladých ľudí.

„Tieto témy nie sú pre deti jednoduché“ potvrdila predsedníčka Parlamentu právnikov, Vladimíra Ledecká. „No pri otázkach typu- prečo len Rómovia dostávajú peniaze od štátu- si uvedomíte potrebu dialógu s nimi. Búranie spoločensky škodlivých stereotypov je jedným zo základných krokov k progresu spoločnosti.“

Právne následky drogovej činnosti, základné práva a povinnosti dieťaťa, podmienky brigádnickej práce študenta, tvorba zákonov sú témami mladých právnikov v diskusii so žiakmi.  V každej triede na Slovensku máte dokonca text Preambuly Ústavy SR. No len výnimočne deti poznajú význam týchto slov. Ústavu SR nikdy nevideli a slovo Preambula si nevedia vysvetliť. Počas diskusie sa však skupinka žiakov postaví ku katedre a hľadí na tabuľu s textom Preambuly. Usmievajú sa, lebo v rukách držia malé knižky s nápisom Ústava a texty sa zhodujú. Aj právnikov evidentne teší ich zvedavosť.

„Už v mladom veku sú deti prostredníctvom televízie a internetu konfrontované s informáciami, ktoré bez hlbších vedomostí, môže dieťa pochopiť zle a dokonca považovať za normálny spoločenský jav. Výnimočne v prostredí, kde sú svedkami takýchto udalostí i vo svojej komunite.“ vysvetľuje Vladimíra Ledecká. „Nebolo to tak dávno čo regiónom rezonovala kauza obchodovania s ľuďmi v blízkej Žehre. Ďalším živým problémom boli a sú drogy na stredných školách. Preto považujeme za podstatné vštepovať deťom už v mladom veku potrebu dodržiavania zákonov a následky ich porušovania.“

26.09.2014

pozri foto

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV – 26.SEPTEMBER

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV – 26.SEPTEMBER

Žiaci našej školy si ani tento rok nezabudli pripomenúť tento deň. Piataci zažili zábavnú hodinu angličtiny, keď riešili osemsmerovky, hľadali ukryté slová a navzájom súťažili. Nielen sa zabavili, ale zároveň sa aj čosi naučili. Šiestaci si prečítali anglickú rozprávku a vytvorili si prvý zápis vo svojom anglickom čitateľskom denníku. Všetci naši žiaci 2.stupňa sa tiež zapojili do kvízu o európskych jazykoch, v ktorom zistili, čo vedia a čo nie. 

zodp.p.uč. M.Bednáriková

pozri foto

Výberové konanie na funkciu pedagogický asistent učiteľa

Výberové konanie na funkciu pedagogický asistent učiteľa

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Spišský hHhov, Komenského 2 , 053 02 Spišský Hrhov

vyhlasuje v súlade s legislatívou zák. 390/2011Z.z., ktorý sa mení a dona zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie pedagogický asistent učiteľa pre projekt implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • vek nad 18 rokov
 • odborná a pedagogický spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z.. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie:  v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: v študijnom programe - v študijnom odbore pedagogika, v študijnom programe - v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, ućiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, v študijnom programe - v študijnom odbore pedagogika,v študijnom programe - špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, v študijnom programe - špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

 

Iné kritéria, požiadavky a predpoklady:

 

 • Jazykové znalosti: znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarsky) samozrejmosťou je slovenský jazyk.
 • Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite a komunite, asistent učiteľa, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce, komunitná práca.
 • Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná spolupráca a prítomnosť v komunite je podmienkou.
 • Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť.

Zoznam dokladov, ktoré záujemca predkladá:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Prihlášky zasielajte v termíne do 23.9.2014 e-mailom na adresu:

riaditel@skolahrhov.sk

Výberové konanie sa uskutoční 24.9.2014 po oznámení školou.

V žiadosti uveďte aj telefonický alebo e-mailový kontakt!

V Spišskom Hrhove, dňa 5.9.2014

Mgr. Peter Strážik 

 

viac informací viac informací


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok