KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Meteorologická stanica Gánovce, exkurzia

Meteorologická stanica Gánovce, exkurzia

Pri príležitosti Svetového dňa meteorológie 23.3. sa konal v Gánovciach 21.3.2014 Deň otvorených dverí, ktorého sme sa zúčastnili so žiakmi VII.A. Rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry pomocou rádiosondy sa tu vykonávajú už od r.oku 1951. Od roku 1993 merajú meteorológovia v Gánovciach celkový atmosférický ozón, ako jediné meteorologické pracovisko na Slovensku. Posledné roky je pracovisko centrom siete na meranie slnečnej radiácie na Slobvensku. Najväčšej pozornosti sa v Gánovciach tešilo vypúšťanie rádiosondy.

p.uč. M.Ondrušová

pozri foto - http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/77/

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

V dňoch 18.3.-19.3.2014 sa žiaci našej školy K.Pavlovová III.A, P.Dičák III.A a P.Kovalik VI.A zúčastnili okresného kola Pytagoriády v Spišskom Podhradí.

Peter Dičák získal pekné 3.miesto.

Víťazovi srdečne blahoželáme.

p.zást. M.Kuchčáková

OLYMPIÁDA Z OBČIANSKEJ NÁUKY

OLYMPIÁDA Z OBČIANSKEJ NÁUKY

Vo februári sa v našej škole uskutočnila olympiáda z občianskej náuky. Prevetrali sme si informácie o Slovensku, jeho polohe, území, politickej situácií, flóre a faune a o jeho pamiatkach.  Zistili sme aj, čo všetko o našej rodnej krajine ešte nevieme.

Víťazi:

mladší žiaci:

1. Patrik Kovalik – 6.ročník

2. Lukáš Dzurňák – 6.ročník

3. Tomáš Oravec - 6. ročník

starší žiaci

1. Andrea Dzurillová – 8.ročník

2. Matej Seman – 8.ročník

3. Emma Dzurillová – 8.ročník

    Jakub Pollák – 7.ročník

Víťazom srdečne blahoželáme.

p.uč. Martina Bednáriková

 

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Krásu umeleckého slova sme si mohli vychutnať na súťaži Hviezdoslavov Kubín, ktorá je zameraná na prednes poézie a prózy. Ako vždy aj teraz sa na ňu žiaci zodpovedne pripravili a svoje recitačné schopnosti predviedli na školskom kole. Na prvých miestach v jednotlivých kategóriách sa umiestnili žiaci:  Nikola Ďurikovičová, Tamara Kamarýtová, Dáša Galliková a Timea Orlovská. Z druhých miest sa tešili: Matúš Jánošík, Ivana Semanová,Lujza Opremčáková a Daniela Albertová. Tretie miesto získali: Laura Holotňáková a Jozef Antol. Víťazi našu školu reprezentovali na okresnom kole v Levoči, kde sa Tamarka Kamarýtová umiestnila na peknom 3. mieste.

p.uč.M.Koščová

Znovuzrodenie lesa – beseda s ekológom

Znovuzrodenie lesa – beseda s ekológom

Beseda začala premietaním filmu Znovuzrodenie lesa, na ktorom sa zúčastnili žiaci 6.- 9. ročníka. Autori filmu sa snažia ukázať, ako funguje prirodzený les. Les, do ktorého človek nezasahuje. Besedu viedla p. Gavalierová, ktorá poukázala na to, že každý aj zdanlivo bezvýznamný článok a živočích má svoju dôležitú úlohu pre fungovanie a dlhodobú existenciu lesa.

p.uč. D. Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok