KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Výberové konanie na funkciu pedagogický asistent učiteľa

Výberové konanie na funkciu pedagogický asistent učiteľa

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Spišský hHhov, Komenského 2 , 053 02 Spišský Hrhov

vyhlasuje v súlade s legislatívou zák. 390/2011Z.z., ktorý sa mení a dona zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie pedagogický asistent učiteľa pre projekt implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • vek nad 18 rokov
 • odborná a pedagogický spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z.. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie:  v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: v študijnom programe - v študijnom odbore pedagogika, v študijnom programe - v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, ućiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, v študijnom programe - v študijnom odbore pedagogika,v študijnom programe - špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, v študijnom programe - špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

 

Iné kritéria, požiadavky a predpoklady:

 

 • Jazykové znalosti: znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarsky) samozrejmosťou je slovenský jazyk.
 • Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite a komunite, asistent učiteľa, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce, komunitná práca.
 • Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná spolupráca a prítomnosť v komunite je podmienkou.
 • Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť.

Zoznam dokladov, ktoré záujemca predkladá:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Prihlášky zasielajte v termíne do 23.9.2014 e-mailom na adresu:

riaditel@skolahrhov.sk

Výberové konanie sa uskutoční 24.9.2014 po oznámení školou.

V žiadosti uveďte aj telefonický alebo e-mailový kontakt!

V Spišskom Hrhove, dňa 5.9.2014

Mgr. Peter Strážik 

 

viac informací viac informací

Exkurzia v Ekocentre Sosna

Exkurzia v Ekocentre Sosna

Dňa 8.septembra 2014 sme navštívili Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde, ktoré slúži ako funkčná ukážka ekologickej, zdravej, estetickej, nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou.

Počas dvojhodinového sprevádzania žiaci mali možnosť zistiť prečo sú stavby z prírodných materiálov zdravé, spoznať alternatívne technológie v staviteľstve, pestovaní a využitie prírodných živlov v záhrade: ako môže byť zatrávnená zelená strecha užitočná, ako si uvariť na slnku, alebo nabiť mobil vetrom. Hobití domček, ktorý predstavuje harmonické spojenie prírody s ľudským obydlím fascinoval najviac. Tí, ktorí čítali Pán prsteňov sa hneď preniesli do sveta rozprávok.

p.uč.D.Hanulová

Hurá škola...

Hurá škola...

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa bude konať dňa 2.9.2014 o 8.00 hod. v priestoroch budovy školy II.stupňa. Tešíme sa na vśetkých žiakov, zvlášť na prvákov, ktorí sa zúčastnia svojho prvého dňa v škole za doprovodu rodičov.

Tešíme sa na Vás!

Riaditeľ školy Mgr.Peter Strážik

viac informací viac informací

Harhovské čudá....2014 v škole

Harhovské čudá....2014 v škole

Základná škola si pre všetky deti v piatok pripravila premietanie v letnom kine, po 20:30hod. Deti si môžu pozrieť krátke animované filmy o svete rastlín a zvierat, tiež rôzne vtipné príbehy a rozprávky. (V prípade nepriaznivého počasia sa bude premietať v budove školy, pripravíme pre každého aj čajík.) V sobotu školský dvor ožije tradičnými ľudovými remeslami, kde si všetky remeslá budú môcť deti aj vyskúšať.Novinkou bude aj varenie lekváru pre najmenších - priprav si vlastné sladké pokušenie s animátormi v škole, so svojim vlastným logom a menom. Každý malý návštevník dostane svoju fľaštičku lekváru, alebo džemu. Rozpálenie pece, pečenie chleba v hlinenej peci podľa tradičnej receptúry so začiatkom o 10:00 hod je pripravené aj tento rok. Okrem týchto lákavých aktivít sa budú deti môcť povoziť na malom traktore na ihrisku pri telocvični, urobiť si "bobky", ktoré im doma vyrastú v bylinkovú kyticu, pozrieť si domáce zvieratá, zúčastniť sa súťaži, a tak zažiť krásne festivalové dopoludnie.

viac informací viac informací

Voda a dážď patria do záhrad

Voda a dážď patria do záhrad

Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove v partnerstve s občianskym združením Regionálne rozvojové partnerstvo (RRP) počas školského roka 2014/2015 realizujú projekt s názvom "Voda a dážď patria do záhrad". Tento bol spracovaný v súlade s cieľom výzvy Úradu vlády SR ACC03 pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha, ktorým je "zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy". Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Štátneho rozpočtu SR.

"Voda a dážď patria do záhrad" nadväzuje na realizáciu dažďovej záhrady vybudovanej v školskom areáli v minulom školskom roku. Toto pilotné bioretenčné opatrenie spočíva v odpojení strešných zvodov z budovy telocvične, ktoré sú zaústené do zberných rigolov a odvedené do vsaku a dažďovej záhrady so špeciálne vybrannými rastlinnými spoločenstvami. Realizácia dažďovej záhrady sa realizovala v spolupráci so študentmi krajinnej architektúry a bola financovaná z Višegrádskeho fondu.

Výsledky projektu Voda a dážď patria do záhrad na "mikro-priestore", t.j. školskom pozemku budú slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ďalšie školské, ale aj iné inštitúcie a zariadenia Levočskom okrese. V súvislosti s konkrétnymi opatreniami škola očakáva zvýšenie množstva vody na školskom pozemku (zachytávaním, vsakom, výsadbou), zníženie rizika povodní,  zvýšenie biodiverzity na školskom pozemku, zvýšenie environmentálneho povedomia detí a žiakov ZŠ a MŠ, miestnej vidieckej komunity, odbornej i laickej verejnosti, iných vzdelávacích subjektov v regióne.

Aktivity projektu smerujú k tomu, aby sa modelovo zaviedlo do ZŠ a MŠ v Spišskom Hrhove environmentálne vzdelávanie, a to predovšetkým prostredníctvom:

 • vypracovania a propagácie osnov ZŠ a výchovného programu MŠ zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy,
 • prostredníctvom web stránky a e-publikácie zostavenej z odborných príspevkov, žiackych projektových prác, jednotlivých adaptačných opatrení, fotodokumentácie
 • dvoch okrúhlych stolov pre odbornú i širokú verejnosť s cieľom informovať o téme "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom a témach s ňou rovesníckeho vzdelávania v rámci MŠ a ZŠ v Spišskom Hrhove infostánku, informačných letákov a plagátov o téme, exkurzia do ukážkovej prírodnej záhrady OZ Sosna v obci Družstevná pri Hornáde, v ktorej sú vytvorené adaptačné opatrenia na využitie dažďovej vody.

Prakticky, teda s priamym dopadom na školský areál, ale tiež modelovo budú slúžiť adaptačné a vodozádržné opatrenia: 

 • zachytenie dažďových vôd do drevených nádob na zber dažďovej vody v počte 4,
 • vybudovanie exteriérovej eko-účebne z prírodných materiálov so zelenou strechou, informačnými panelmi o téme klimatických zmien a vertikálnym zazelenením:
 • vybudovanie wallipini sklenníka so zachytávaním dažďovej vody,
 • zvýšenie podielu zelene vysadením stromov a iných rastlín (1.arborétum - ako výučbová plocha, 2. les - ako výučbová plocha, 3. vertikálne zazelenenie,),

Jedno vybrané opatrenie bude po dohode s miestnou samosprávou zrealizované aj na verejnom priestranstve v obci Spišský Hrhov. 

Dňa 22.8.2014 so začiatkom o 8:30 sa v Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove uskutoční úvodný okrúhly stôl pre starostov ako zriaďovateľov škôl, vedenia škôl v levočskom okrese, učiteľov, rodičov občianskych aktivistov i širokú verejnosť.

Zostavila: Mgr. Lenka Smetanková, 0908 317 286, smetankova.lenka@gmail.com

V Spišskom Hrhove, 15.8.2014

 

 

 

 

 

 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok