KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deviataci POZOR!

Deviataci POZOR!

Blíži sa termín podávania prihlášok na odbory stredných škôl, ktoré vyžadujú talentové skúšky.Každý žiak si môže podať 2 prihlášky v talentovom kole.

Podpísanú a potvrdenú prihlášku prinesiete do školy najneskôr do 20. februára 2016.Ak nemáte záujem o odbor, ktorý vyžaduje talentovú skúšku, prihlášku si teraz nepodávate.

vých.por. D.Hanulová

Remeslá a my - TKÁČSTVO

Remeslá a my - TKÁČSTVO

V rámci vyučovania Technickej výchovy žiaci v 5., 6., 8. a 9. ročníku nadobúdajú vedomosti a manuálne zručnosti v oblasti ľudových remesiel. Tento rok sme sa zamerali na tkáčstvo. Žiaci dostali možnosť vyskúšať ručné tkanie na stolových krosnách. Dievčatá sa pustili do tkania kabeliek s veľkou chuťou a záujmom. Tkanie im ide od ruky a necháme sa prekvapiť finálnou podobou ich snaženia.

Veľa zdaru!

p.uč. M.Ondrušová

Fašiangový bašavel

Fašiangový bašavel

Pred polročnými prázdninami sme pripravili  v Roškovciach fašiangový bašavel. Naši žiaci sa naň dobre pripravili. Chlapci si obliekli košele  a dievčatá tie najkrajšie šaty. Súčasťou bašavelu boli zábavné súťaže, hra na modelky a rómske tance. Na tvárach žiakov nesmeli chýbať masky, ktoré si vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy. Žiaci odchádzali domov s veľkou radosťou a s pomyslením na to, že aj na budúci rok sa pre nich pripraví podobná akcia.

p. uč. Z. Sivecová, p. uč. M. Grigerová

ZŠ s MŠ

ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove plne podporuje Iniciatívu slovenských učiteľov so všetkými požiadavkami pre zlepšenie situácie v  našom školstve. Rozhodnutím riaditeľa školy sa však prevádzka neprerušuje.
Mgr. Peter Strážik

riaditeľ školy

Rozlúčka so starým rokom

Rozlúčka so starým rokom

Kalendárny rok 2015 sme v škole ukončili  programom, ktorý si žiaci pripravili pod vedením svojich triednych učiteľov. Svoju kreativitu predviedli  v tancoch, recitácii, scénkach.  Pred odchodom na vytúžené prázdniny sme si všetci  zaspievali obľúbenú vianočnú pieseň, popriali si krásne sviatky a rozutekali sa vychutnať si dni voľna.

p.uč. M.Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok