KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Komu sa nelení, tomu sa zelení...

Komu sa nelení, tomu sa zelení...

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty. A tak sme aj my venovali celý tento deň našej Zemi. Na prvých hodinách sme pripravovali Separáčikov na použitý papier v jednotlivých triedach. Neskôr žiaci prvého stupňa čistili blízky park od odpadkov a pre žiakov druhého stupňa sa stala samozrejmosťou starostlivosť o zelený areál školy. Všetkým zúčastneným patrí veľké  poďakovanie.

 Pozrite ako sa nám darilo....

Komu sa nelení....

p.uč.D.Hanulová

Výlet na Spišský hrad

Výlet na Spišský hrad

Dňa 2.5.2017 sa žiaci z Roškoviec spolu s triednymi učiteľkami a kaplánom zúčastnili školského výletu na Spišský hrad. Deti sa oboznámili s históriou miestnej dominanty a po príjemne strávenom dopoludní sme sa šťastne vrátili domov.

p.uč.Polláková

,,Deň tanca"

,,Deň tanca"

Deň 29.4. je vyhlásený za MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA.Žiaci našej školy ho spoločne oslávili 27.4. vo štvrtok, ako inak ako tancom.Počas 2. vyučovacej hodiny žiačky z krúžku zumby v každej triede predviedli krátky tanček a oboznámili všetky triedy s podmienkami zapojenia do vedomostnej súťaže z oblasti tancov. V súťaži boli všetky triedy rovnako úspešné a podarilo sa im správne vyriešiť tajničku, takže niet víťaza ani porazeného. Zástupcovia tried sa neskôr zúčastnili kurzu tanca v priestoroch telocvične,vytvorili plagát a zoznam všetkých tancov,ktoré nájde každý,kto sa prejde po našej chodbe.Tancovali sme,tvorili, snažili sa, ale hlavne sme sa veľa,veľa nasmiali.

p.uč.Vošková
Zaspievali sme si

Zaspievali sme si

Chuť spievať, odvahu, znalosť známych i menej známych ľudových piesní. To všetko mohli ukázať súťažiaci svojim spolužiakom i porote v školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Ich výkony boli chvályhodné. Z celého podujatia sme mali všetci veľmi príjemné dojmy. Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách. Z 35 účinkujúcich sa umiestnili žiaci:

1. miesto: V. Vaškebová, A. Soľák, M.Vaškeba

2. miesto: F. Krivoš

3. miesto: D.Butvin, S.Václav

p.uč.:  M.Koščová, M.Grigerová, A.Hockicková

Apríl – Mesiac lesov

Apríl – Mesiac lesov

To, že apríl je mesiac lesov sme si pripomenuli prezentáciou a následnou diskusiou, ktorú si pre žiakov VII.A, IX.A a predsedov tried pripravili pracovníci lesnej spoločnosti  PRO POPULO dňa 25.4.2017.

p. uč. Jurečková, Wassermannová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok