KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zdravé, svieže mliečko biele,  a od mliečka zdravie celé!...

Zdravé, svieže mliečko biele, a od mliečka zdravie celé!...

Aj táto báseň zaznela hneď zrána 16. mája v našej škole, pri príležitosti svetového dňa mlieka. Ako sme ho oslávili? Naše štvrtáčky nám v mliečnom stánku, počas celého dňa ponúkali rôzne dobroty z mlieka. Na čítaní sme čítali o mlieku na matematike počítali s mliekom. Popoludní sme sa so žiakmi I.stupňa pokúsili vytvoriť vlastnú zmrzlinu, plagát, podojiť kravičku a dozvedeli sme sa niečo viac o mlieČku. Žiaci sa mohli zapojiť do mliečneho kvízu a taktiež bola vyhlásená súťaž o to, ktorá trieda prinesie do školy čo najviac mliečnych výrobkov. V súťaži tried sa na 1.mieste umiestnila III.A (35 výrobkov), na 2. mieste I.A (25 výrobkov) a na 3. mieste sa umiestnili triedy II.B a IV.B (16 výrobkov). Víťazná trieda bola odmenená.

Prajeme Vám krásny plnotučný deň.

p.uč. Vošková

A takto sme sa zabávali.....

Kritické myslenie

Kritické myslenie

V kalendári je 15. máj známy ako Svetový deň rodiny, na ktorý sme si spomenuli v Roškovciach . Pre žiakov špeciálnej triedy boli pripravené  tvorivé aktivity, ktorých výsledkom bol krásny projekt o rodine. Projekt bol zameraný na kritické myslenie žiakov, ktoré sme podporili rôznymi metódami ako akrostich, cinquain, brainstorming  a voľné písanie.

P. uč. Sivecová

Rozprávka o Šípkovej Ruženke

Rozprávka o Šípkovej Ruženke

Pred týždňom sa predstavili žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach v známej rozprávke o Šípkovej Ruženke. Zahrali si všetky úlohy od milej princeznej  až po zlú vílu. Ich výkon sa páčil aj deťom z materskej školy v Roškovciach. Po nej nasledovala krátka exkurzia škôlkarov po našej škole.  Svojou návštevou nás veľmi potešili.

 P. uč. Sivecová

DEŇ ZEME

DEŇ ZEME

Ako každoročne aj tohto roku si žiaci 1. stupňa pripomenuli Deň Zeme a zapojili sa do tejto zmysluplnej aktivity. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách deti svojimi šikovnými rukami vytvárali ekoplagáty, kreslili, tvorili rôzne  zaujímavé obrázky z vrchnákov od fliaš a zapojili sa do súťaže o najoriginálnejšiu krabicu na separovanie  papiera vo svojich triedach. Po veľkej prestávke sme sa presunuli do blízkeho parku,  kde sme čistili celý areál od odpadkov a všetci spoločne sme aspoň čiastočne odbremenili naše okolie od odpadového materiálu. Vyvrcholením tohto dňa bolo kreslenie na asfalt. Žiakov koordinovali ich triedni učitelia. Chcela by som sa poďakovať všetkým deťom a učiteľom, ktorí sa aktívne zúčastnili Dňa Zeme.

p. uč.  Grigerová

Pozri

Komu sa nelení, tomu sa zelení...

Komu sa nelení, tomu sa zelení...

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty. A tak sme aj my venovali celý tento deň našej Zemi. Na prvých hodinách sme pripravovali Separáčikov na použitý papier v jednotlivých triedach. Neskôr žiaci prvého stupňa čistili blízky park od odpadkov a pre žiakov druhého stupňa sa stala samozrejmosťou starostlivosť o zelený areál školy. Všetkým zúčastneným patrí veľké  poďakovanie.

 Pozrite ako sa nám darilo....

Komu sa nelení....

p.uč.D.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok